Zibspuldzes gp atklajums

Sprâdzienbîstamâs zonâs lasîðanai izmanto atex lukturus. Tie galvenokârt nodarbojas ar nesalauþamâm lçcâm, kâ arî ûdensnecaurlaidîgu un spçcîgu korpusu. Tie ir neslîdoði gumijas uz galvassegâm.

http://lv.healthymode.eu/spartanol-masas-kondicionetaji/

Atex deglis spîd ar izkliedçtu vai fokusçtu gaismu. Tas ir aprîkots îpaði ar îpaðu baltu diodi, vienu zaïu un divâm sarkanâm.Ðîs zibspuldzes var bût manuâlas. Tie ir uzticami un diodes izstaro izkliedçtu gaismu. Konstrukcija ir veidota tâ, ka tâ aizsargâ pret slîpâm virsmâm. Ir arî putekïu izturîgs un ûdensnecaurlaidîgs. Ir augstâka izturîba pret pilieniem no augstiem augstumiem. Tâ apgaismojuma laiks ir gandrîz 9 stundas, un arî daudzas izturîgas ir spçjîgas apgaismot lîdz 45 stundâm.Pateicoties uzstâdîtajai rokturim, to var izteikt uz jostas vai jostas cilpas.Vçl viens atex zibspuldzes veids ir iekðçji droðas zibspuldzes. Maya korpuss ir izgatavots no polimçra, kas ir izturîgs pret viskonkurçtspçjîgâkajâm íimikâlijâm. Atseviðíâ korpusâ ir divi gaismas fokusi. Tos var izmantot atseviðíi vai kopâ.Uz galvas novieto diodi, kas izstaro spçcîgu un fokusçtu gaismas plûsmu. Divas diodes uz íermeòa izstaro ïoti pieejamu, izkliedçtu gaismu. Íermenis ir nejutîgs pret pat lielâkajiem triecieniem vai kritieniem.Ðî zibspuldze ir divi galvenie slçdþi, bet tas ir arî zibspuldze un jauna, lai apgaismotu telpu.Tam ir vairâk nekâ akumulators un lâdçtâjs, arî ar tîkla un automaðînas kabeïiem.Daþâdi hrd zibspuldzes ir vieglas polikarbonâta zibspuldzes. Tas ir aprîkots ar çrtu, spilgtu diodi, kas izstaro lielu un fokusçtu gaismas staru. Izgatavo plaðu spîdumu un dod priekðroku mçríim lîdz 150 m attâlumâ. Aprîkots ar cita veida rokturiem, pateicoties kuriem to var piestiprinât íiverçm, ja arî íiveres, glâbðanas vai rûpniecîbas íiveres.Nâkamais atex zibspuldzes veids ir tas, kas tiek nodots ekspluatâcijâ vietâs, kuras apdraud gâzes un putekïi.Ir tâdas paðas çrtas zibspuldzes, galvenokârt sarkanas, izgatavotas no plastmasas, kas veic elektroenerìiju. Tie nodroðina palîdzîbu pret elektromagnçtiskajiem un radio traucçjumiem, kâ arî pret elektrostatisko izlâdi.Hrd zibspuldzes precîzi atveido konkrçta objekta krâsas, ir tûlîtçja vai nepârtraukta gaisma.