Yapimi mikroskops

Ikvienai dzîves jomai personai, kas kaut ko pârvieto profesionâli, ir vajadzîgs vairâk specializçtu aprîkojumu nekâ hobijs. Mikroskops, kas bûs apmierinoðs parastam mâjas lietotâjam, nodroðinâs ierîci, kas izmanto optiku kâ pierâdîjumu. Tomçr zinâtnieks, kurð konstatç vairâku atomu izmçru preparâtus, ar ðo metodi nevarçs apstrâdât bioloìijas skolotâja lielisko aprîkojumu.

Dr ExtendaDr Extenda - Novatorisks seksuâlâs funkcijas stimulators katram cilvçkam!

Iegâdâjoties patiesi profesionâlu aprîkojumu, vienmçr ir lielas neçrtîbas. Vislabâkos rezultâtus iegûst, izmantojot laboratorijas mikroskopus, kuros attçlveidoðanai izmanto elektronu staru. Viòiem ir daudz vietas, un to vidû viòi rada reibinoðas summas. Turklât ir arî jautâjums par labas metodes izvçli izmantotajâ ierîcç. Mçs varam izvçlçties elektronmikroskopu, kas palielina preparâtus lîdz pat vairâkiem miljoniem reiþu (paðlaik visspçcîgâkais mikroskops pasaulç ïauj zinâtniekiem novçrot atseviðíus ûdeòraþa atomus. Ðâds mikroskops ir ïoti vçlams, jo jo ilgâk mums ir tuvinâjums, jo vairâk mçs varam aprakstît mçs skatâmies. Bet ir arî ierîces, kas to uzdevumam neizmanto elektronus. Ðâda ierîce pieðíir pierâdîjumus ultraskaòas viïòiem. Ðâdus mikroskopus sauc par akustiskiem. Tie ir arî fluorescçjoði, kas tiek veikti organisko vielu pçtîjumâ. Lîdz ar to labas laboratorijas mikroskopa izvçle nav dabiska darbîba un dziïâka iekïûðana pirms mçbeïu pasûtîðanas slçgtâ laboratorijâ. Ja mçs to nedarîsim pirms to iegâdes, mçs noteikti atradîsim, ka mçs esam pasûtîjuði ierîci, kas ir pârâk liela, ja runa ir par mûsu vajadzîbâm vai izmantojot tehnoloìijas, kas mums nav noderîgas. Rezumçjot, ne katrs mikroskops, kas ir tuvu spçcîgâkajam, tikai tam, ka mums ir atïauts aplûkot to, ko mçs vçlamies, tik tâlu, ka mçs bûsim apmierinâti ar iegâdâto aprîkojumu.