Vitamins d un mati

Mans brâïameita ir ïoti kârîgs ar matiem, jûs varat to pârvilkt, apmatot matus un plânot dienas. Viòa ir acîmredzami iesaistîjusies ðajâ, ka, lai padarîtu visu izskatâs perfekti perfektu, var uzlabot vienu pîti seðas reizes, reizçm liekot uz tiem matu lokus vai uzlikt tos. Viòð visvairâk mîl skolas priekðnesumus un apzinâs sevi. Viòas nesenâ karalienes Dþokera loma bija arî oriìinâla, un es gribçtu perfektu frizûru un kleitu. Sâkumâ mana mâte bija mazo bizîtes pîtas ar tiem piestiprinâtiem lokiem. Vçlâk ðis lielisks vienpadsmitgadîgais teica nç, nç un ne vairâk. Es sagaida daudz pârvaldîto matu ... un tas sâkâs. Pusstunda vadîba, arî to modelçðana. Viòa izskatîjâs skaista kâ vienîgâ princese. Bet tad, kad viesi ar sabojâtâm meitençm atkal âtri mainîja savu prâtu. Tas nenozîmç, ka kopð izstâdes organizçðanas ir pagâjuðas vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja koncepciju, un tâs stilâ tâ skançja mazâk "nieeee, man tas nepatîk, jo es neatceros princese, kas viòai ir pakïauta." Viòa izgudroja jaunu frizûru, sakârtojot matus brîvâ kokâ. Jo, protams, kâ jau iepriekð rakstîju, mçs ðobrîd praktizçjam matu kopðanâ, un tas ir îpaði labi. Viòas mâte no daþâm pusçm un daþâm minûtçm spçja.

https://ecuproduct.com/lv/princess-hair-labakais-veids-dabiski-skaistiem-matiem/Princess Hair Labākais veids dabiski skaistiem matiem

Pârbaudiet matu klipu piedâvâjumu