Vienreizcja apicrba rathotajs

Sestdien notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas demonstrâcija. Pasâkums piesaistîja lielu auditoriju, kas vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri darîja nâkamajâ sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs pastâvçja mazâkajâ faktâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Iekðpusç mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Tikai reâli un labi audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki ar tamborçtiem numuriem. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika izgatavota îpaði paðreizçjai cîòai. Kleita tika dota personai, kas vçlçjâs palikt anonîma. Turklât bija arî daþas drçbes no jaunâkâs kolekcijas izsolç. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks pieðíirti jûsu bçrnu namam. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdus rentablus un draudzîgus pasâkumus. Tâs lietotâji daudzas reizes atstâs mûsu produktus izsolç, un, ja izsoles objekts bija pat apmeklçjums vienâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija ðodien tiks ielâdçta maija braucienâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu lçti krâjumi, kas nav stacionâros veikalos.Vçl viena apìçrba vçrtîba ir viena no lielâkajâm apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Daþâs pasaules valstîs tas ir maz. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, visvairâk interesantu drçbnieku, drçbnieku un arhitektu vidû. Laiku pa laikam ðî funkcija nodroðina kolekcijas sadarbîbâ ar Polijas dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, âtri tiek atzîtas, ka pirms veikala sâkðanas tie, kas ir gatavi no rîta, sevi ieòçma garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî uzòçmuma rezultâti daudzus gadus ir ieinteresçti augstu atpazîstamîbu patçrçtâju vidû, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenâk, nemaz nerunâjot par saòemto atlîdzîbu varu un apliecina, ka raksti ir vispiemçrotâkâ klase.

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs