Veseliga uztura novajcdanas piemcrs

Mçs esam kârtîbâ, kad diena ir krasi saîsinâta, laiks ir bîstami aizbçgams, mçs arî neesam laiks pirmajâm lietâm. Nav nekas neparasts, ka mçs zaudçjam savu poïu mâjas diçtu.

Veselîgas maltîtes sagatavoðana uzòçmumâMeklçðanâ mçs aizmirstam çst kaut ko labu, bieþi satiekas tuvâ maltîtei pilsçtâ, kas uztura ziòâ atstâj daudzas prasîbas. Par laimi, ir gudri risinâjumi, kas bûtiski uzlabos çdinâðanas procesu rûpnîcâ. Viens no ðiem instrumentiem ir elektrisks dârzeòu griezçjs. Kâ norâda nosaukums, tâ strâdâ ar dârzeòu smalku grieðanu bez nepiecieðamîbas païauties uz klasisku rîvei. Mçs visi zinâm, cik noguris ir burkânu berzçðana. Mçs to nespçsim sagatavot, neskatoties uz to pat patîkamâkajâ apkârtnç. Elektriskais dârzeòu griezçjs ir iekârtas gabals, kas sekundes daïâ mainîs mûsu dârzeòus bâros, ðíçlçs un pat sarîvç tos uz celulozes. Tas viss radîs ne tikai âtru, bet arî palîdzçs mums savâkt atlikumus visâ virtuvç. Mûsu rîcîba bûs tikai vairâku elementu skaloðana zem tekoða ûdens.

https://rev-mind-plus.eu Brain ActivesRevitalum Mind Plus - Efektīvs veids, kā ātri mācīties un atbrīvoties no stresa!

Kâdam jâbût dârzeòu elektriskajam smalcinâtâjam?Tam vajadzçtu bût ievçrojama izmçra. Ierîcei jâbût atbilstoðai jaudai, kâ arî jâiekïauj vairâku veidu reþìi, kurus mçs varçsim viegli apmainît saistîbâ ar vajadzîbu. Nomainâmâ reþìa asmeòiem jâbût izgatavotiem no nerûsçjoðâ tçrauda, tas nodroðinâs higiçnas apstâkïus un turklât arî tâ kalpoðanas laiku. Mçs joprojâm varam pievçrst uzmanîbu tam, vai maðîna darbojas mierîgi, kâ arî to, vai to ir viegli tîrît. Ne katras griezçjmaðînas elementi tiks nosûtîti, lai tos iztîrîtu trauku mazgâjamâ maðînâ, ir vçrts apmaksât brauciena norâdîjumus. Elektrisks dârzeòu griezçjs acu mirklî palîdzçs mums uzbudinât garðîgus salâtus, salâtus un riekstu kartupeïus pankûkâm. Veselîgas, barojoðas maltîtes vairs nebûs pieejamas.