Valsts drodiba

Labi darba apstâkïi rada sprâdziena risku, kas rada lielu risku veselîbai un cilvçku uzturçðanai. Lai mazinâtu briesmîgu negadîjumu risku, Eiropas Savienîba 2003. gada 30. jûnijâ îstenoja Sprâdzienbîstamîbas direktîvu. Turpmâk mçs iepazîstinâsim ar atex gadîjumu izpçti.

Kas tieði ir ateks?Saskaòâ ar noslçpumaino skanîgo ATEX koncepciju no franèu valodas Atmosfçras Ecplosible ir divas ïoti prestiþas ES direktîvas, kas attiecas uz aizsardzîbu pret eksploziju. Starp tiem ir svarîga Direktîva 94/9 / EK - ATEX 100a, kas attiecas uz prasîbâm attiecîbâ uz mârketinga iekârtâm, kas veiks, nodroðinâs un izbeidzas, un kas jâizmanto ârpus sprâdzienbîstamas vides, un iestâdçm un aizsardzîbas metodçm, izmantojot sprâdzienbîstamâ vidç.

Uzliekot izstrâdâjumam CE zîmi, raþotâjs paziòo, ka ðis pants atbilst visâm prasîbâm informâcijas izmantoðanai, citiem vârdiem sakot, Jaunajai pieejai. Plânâ, lai noteiktu, vai konkrçtais produkts atbilst jauno pozîciju direktîvu prasîbâm, un, iespçjams, tam ir CE zîme, tiek sagatavots atbilstîbas novçrtçjums. Jaunâs pieejas direktîvas reglamentç bîstamîbu, kas raþotâjam jâatklâj un jâatbrîvojas, pirms tiek ievietots materiâls.

Otrâ direktîva 1999/92 / EK - ATEX 137 ir ârkârtîgi vçrtîga no rûpnîcas darbinieku redzes problçmas, kurâ viòi var tikt galâ ar sprâdzienbîstamu vidi. Tâs vçrtîbas ir saistîtas ar visu to cilvçku droðîbu un veselîbu, kas veic darbîbas un vada iespçjas laukos.

Kas ir atex apmâcîba?ATEX apmâcîba ir apvienota ar aizsardzîbu pret eksploziju un ATEX principu. Tie ir adresçti visiem viesiem, kas strâdâ potenciâli sprâdzienbîstamâs zonâs, ieskaitot vadoðo personâlu, tehnisko personâlu un pieauguðos, lai iegûtu uzticîbu un higiçnu. Pârvaldîbas vadîðana ir nepiecieðams iemesls, lai centrâlajâ jomâ ieviestu PN-EN 60079-17 standartu ieteikumus par kompetences prasîbâm personâlam Ex. Jâatzîmç, ka ATEX apmâcîba neaizstâj apmâcîbu ar galveno palîdzîbu, kas vçlas bût atseviðíi, tâpçc jums jâizvçlas atzîta uzòçmuma pakalpojumi, kuriem ir visaptveroða mâcîbu pakete.