Valodu skola un kases aparata pienakums

Kopâ ar PVN likumu, pienâkums nodroðinât kases aparâtu ir ikviens uzòçmçjs, kas veic pakalpojumus vai veic darîjumus ar ârçjo personu un lauksaimnieku stâvokli, kuri norçíinâs uz vienreizçja maksâjuma platformas. Lîdz 2016. gada beigâm nodokïu maksâtâji joprojâm var izmantot izvçlçtâs nodokïu priekðrocîbas, nepçrkot kases aparâtus.

Ja nav mçría izveidot kases aparâtu.Viens no noteikumiem, kas iestâjas valstî 2016. gadâ, ir noteikums, ka uzòçmçjam, kura gada apgrozîjums pçdçjâ pârskata gadâ nepârsniedz PLN 20 000, nav paredzçts reìistrçt pârdoðanu, pieðíirot fiskâlos ieòçmumus. Attiecîbâ uz uzòçmumiem, kas pârskata gadâ ir îstenojuði, 20 tûkst. Zlotu robeþvçrtîba jâpârrçíina proporcionâli pirmajam darbîbas mçnesim konkrçtajâ gadâ.

Kases aparâts - kad sâkt reìistrâciju.Laikâ no 2015. lîdz 2016. gadam to uzòçmumu programmâ, kas vçlas saòemt kvîtis, bija vairâk uzòçmçju, tostarp auto darbnîcas, speciâlisti un zobârsti, frizieri un skaistumkopðanas saloni, juristi vai çdinâðanas uzòçmumi, kas neveic mûsu palîdzîbu lidmaðînâs. Izòemot çdinâðanas pakalpojumus, pârçjiem uzòçmçjiem ir pienâkums nekavçjoties veikt norçíinus ar kases aparâtiem, savukârt uzòçmumi, uz kuriem attiecas ierobeþojums 20 000 zlotu apgrozîjumam, var saòemt kases aparâtu 2 mçneðus pçc ðî aizdevuma pârsniegðanas. Tas pats pienâkums 2016.gadâ attiecas arî uz uzòçmçjiem, kas pârdod biïetes pasaþieru kursiem ar iespçju samaksât tos ðâdâ pasâkumâ nekâ nauda un uzòçmçji, kuri maksâtu rçíinu platformâ par pakalpojumiem, kas sniegti par indivîdu darbu, lai gan tie neuzrâdîja vairâk kâ 50 gadâ. rçíini lîdz 20 saòçmçjiem.

Neatkarîgi no apgrozîjuma likumdevçjs izveidoja arî produktu katalogu, kura pârdoðanu dokumentç ar kases aparâta kvîti. Minçtie produkti ir: ðíidro gâzu pârdoðana, dzinçju detaïas un vienîgie dzinçji, piekabes un puspiekabes, fotokamera, dârgmetâlu materiâli, smarþas, alkoholiskie dzçrieni un tabakas izstrâdâjumi.