Vakuuma iesaioodana

Galîgo elementu metode un sagatavotâ elementa metode ir viena no daudzajâm diferenciâlvienâdojumu sistçmu aprçíinâðanas metodçm. Kâdi aprçíini tiek izmantoti darbavietâs?Starp citu:- stiprîbas aprçíiniÐie aprçíini atmeta gan mehâniskâs konstrukcijas, gan organizâcijas un çdienus. Pateicoties analîzei, kâ pierâdîjumu ir iespçjams parâdît svarîgus bûvniecîbas punktus;- siltuma plûsmas analîzeTâs izveide ïauj noteikt, kâ tiek atvçrta temperatûra pârbaudîtajâ objektâ. Spçle, kurâ ir definçta krâðòu sistçma, ïauj noteikt siltuma zudumus vai optimizçt dzesçðanu;- ðíidruma mehânikas pçtîjumiVeicot ðo testu izstrâdi, iegûstam datus par ðíidruma îpaðîbâm uzstâdîðanas kârtîbâ un apkârtnç. Ðîs reklâmas palîdz izveidot optimâlu ðíidruma transportçðanas struktûru;- noguruma analîzeTo laikâ produktu izturîbu novçrtç, reaìçjot uz ilgstoðâm ekstrahâcijâm. Pateicoties ðai analîzei, ir iespçjams identificçt vietas, kas var izjaukt un neizdoties;- bûvmateriâlu injekcijas simulâcijaTîkla acu aprçíini ðajâ virzienâ ir ðâdu formu îpaðîbu analîze, kâ pierâdîjums par iekðçjo spriegumu, uzpildes vienveidîbu vai sarauðanâs apstrâdi.

Kâ redzams, plaði tiek izmantoti mez aprçíini. Tomçr ir svarîgi, lai sievietes ar labu kompetences lîmeni to darîtu. Jâatzîmç, ka ðo aprçíinu ietekme pâriet uz konstrukcijas, organizâcijas un instrumentu vçrtîbu, kâ arî droðîbu. Jâizstrâdâ uzlaboti matemâtiskie aprçíini, ko veic darbinieki, kuri nav tikai zinâðanas, bet arî atbilstoða pieredze. Mçs varam atrast ðâdus tipus inþeniertehniskajos nosaukumos, kas specializçjas skaitliskos aprçíinos. Strâdâjot ar viòiem, jûs saòemsiet garantiju par rezultâtu apmierinâðanu.