Uzocmums kas buvc majas

Katram uzòçmçjam piemçrojamâ grâmatvedîbas akta saturâ ir jâreìistrç uzòçmuma aktîvi. Ðâda reìistrâcija ir pamatlîdzekïu reìistrâcija.

Nosaukuma pamatlîdzekïi ir: zeme, pastâvîga lietojuma tiesîbas uz zemi, çkâm un bûvçm, maðînâm, transportlîdzekïiem, iekârtâm un turpmâkâm iekârtâm, kuru skaits, kad tâs tiek uzòemtas, pârsniedz trîs tûkstoðus piecus labus un vçlas bût kopîpaðumâ vai nodokïu maksâtâja vai uzòçmuma îpaðumâ. Pienâkums iekïaut aktîvus pamatlîdzekïu reìistrâ ilgst maijâ, kurâ tas tika pieòemts.

Ieraksti no pamatlîdzekïu, visticamâk, tiks veikts darbs nopirkts publicçðana darba drukâðanu, drukâ uz lîgumiem ar îstajiem rubrikâm no datoru, roku bûvçtas lîgumus ar izteiktu tabelkami vai piezîmjdatoriem bez attiecîgajâs tabulâs, bet ierakstiem ir jâbût visiem nepiecieðamajiem datiem, lai reìistrçtos. Iemesls ir manuâli uzpildes izmantots dokumenta nosaukumu.

Pamatlîdzekïus reìistrç, pamatojoties uz dokumentiem, kas izraisa ievadîto lîdzekïu sâkotnçjo vçrtîbu. Pamatlîdzekïu reìistrâcijas tabulâ jâiekïauj: kârtas numurs, pirkuma datums un pieòemðana lietoðanai, iegâdes apstiprinoðie dati, pamatlîdzekïu apraksts, pamatlîdzekïu klasifikâcijas simbols, sâkotnçjâ cena, nolietojuma likme (atkarîga no lietoðanas gadiem, nolietojums, nolietojums, atjauninâts sâkotnçjo vçrtîbu, amortizâcijas norakstîðanas summu un kasâcijas datumu ar iespçju to slçgt. Pasâkuma pârdoðanas panâkumos ievadiet pârdoðanas datumu, ja pamatlîdzeklis tiek iznîcinâts, jâpievieno likvidâcijas ziòojums. Atceroties par spçkâ esoðo likumu, uzòçmumam ir jâveic visi dokumenti, kas apliecina pamatlîdzekïu iegâdi.