Uzocmcjdarbibas uzsakdana un lidzfinanscjums

Vai esat kâdreiz domâjuði par to, kâ izmantot programmas, kas atbrîvo jûs no sava privâtâ biznesa pârvaldîðanas? Tas nav svarîgi, ko un kâdâ adresç, viòi vienkârði ieliek kaut ko - pilnîbâ vai pat sadalot fâzçs, novirzot uz iepriekð definçtâm adresçm vai virtuâlajiem plauktiem. Nav svarîgi, vai jûs dodat lielu uzòçmumu, mazu uzòçmumu, jûs esat mâjas palîdzîba vai vienkârði parasts pelçks cilvçks. Ievietoðanas vai uzglabâðanas programmas pavada jûs daudzos dzîves laikos, reâlâs dzîves situâcijâs tiek radîtas vietas.

Kas paðreizçjos laikos nav viedtâlrunis vai planðetdators? Kas nepârlûko fotoattçlu galeriju, filmas, nesaglabâ failus, kas saistâs ar internetu, vai pat nesûta tos uz plaði pieejamajiem "mâkoòiem"? Varbût jûs to paðu rakstât. Jums ir telefons un izmantojat to nezinot par svarîgajâm lomâm, kuras jûs aizòemat. Nezinâdami izmantojat galerijas vai menedþerus, kas sevî ietver jûsu paðu avotu cilvçka prâtâ - smadzenes, kas ir tik jutîgas pret ieteikumiem un tikai lietâm, kas nepiecieðamas kâ uzglabâðanas programmas. Palîdziet mûsu galvai, neïaujiet mûsu dzîvoklim izjaukt, pretoties bailçm un sâkt labâk dzîvot dzîvç. Vai nav nepiecieðama? Protams - visi gribçtu. Tâpçc jûs vçlçjâties piedâvât savu uzglabâðanas programmu. Saglabâjot to, kas notiks ar jums, ko jûs kâdreiz vçlaties atbrîvoties, kas jums jâglabâ. Kad tas jau iepriekð minçts, jûs izlemjat, kas ir vçrtîba un kas nav, un vçrtîgâm lietâm ir jâbût (jâ, bez tâ jûs nevarat apiet glabât un atbilstoði maríçt. Pârtrauciet, ka jûs aizmirsîsiet par kaut ko, pârtrauciet pat atcerçties ðâdas lietas, tâpçc tas, ko mçs pârbaudâm, attiecas uz citâm iespçjâm, paver jaunas iespçjas, parâda jaunus redzeslokus un dod lielisku vietu, kur veikt. Pateicoties tam, ka jûs izmantosiet programmu, lai saglabâtu tçmas, un domstarpîbas par ikdienas dzîvi vismaz tiks rakstîtas uz lînijas, kuras mçríis, visticamâk, bûs vismaz daïçji atrisinâts. Tas ir jûsu laiks un laiks organizçt. Piedâvâjums tiek sniegts îpaði mazajiem uzòçmçjiem, kuri nevçlas stagnçt, tik ïoti svarîgi iesâcçjiem un cilvçkiem, kuri ir amatieri savâ jomâ. Nedodiet sev muïíi. Izvçlieties uzticamîbu.