Uwiaetokrzyskie notikumi dodien

Nelaimes gadîjumu cçloòi tiek regulâri pârbaudîti, lai es varçtu samazinât risku, ka viòi varçtu atkârtoti darboties perspektîvâ. Pçtîjuma rezultâti nepârprotami liecina, ka nelaimes gadîjumu cçloòi bieþi vien ir daþâda veida pârraudzîba maðînu droðîbas bûtîbâ. Problçmas, kas saistîtas ar maðînu nepareizu izmantoðanu un darbîbu, parâdâs kâdâ no viòu dzîves posmiem. Apstrâdâ pçdçjo specifikâcijas lîmeni un programmu, raþoðanu, darbîbu, apkopi, modifikâciju utt.

Maðînu sertifikâcija sûdzas par to risku novçrðanu, kas var rasties darbavietâ. Maðînas, kas saòem pieteiktos sertifikâtus, tiek pârbaudîtas un pârbaudîtas. Pçtîjums aptver konkrçtus populârus un apakðkomplektus. Viens ievçro dzîves principu un îsteno aprakstus, lai palîdzçtu cilvçkiem attiecîbâ uz pareizu îpaðumu no iestâdçm un instrumentiem. Nepiecieðamîba iegût sertifikâtus atseviðíâm maðînâm un iekârtâm galvenokârt ir saistîta ar ES noteikumiem: piemçrojamâm direktîvâm, iekðçjiem noteikumiem utt.

Darba droðîbas un higiçnas darbinieki ir gatavi piedalîties sacensîbâs un apmâcîbâ no maðînu sertifikâcijas lîmeòa. Zinâðanas, jûtas un mâksla, kas iegûta ðâdu izmaksu un apmâcîbu laikâ, veicina pastâvîgu gadîjumu skaita samazinâðanos strâdâjoðâ dzîvoklî, gan nâvçjoðiem, gan paðiem. Dalîba virzienos un vingrinâjumos no organizâcijas lîmeòa un piederumu sertifikâcijas sniedz visdaþâdâkos ieguvumus darba devçjiem. Izglîtoti cilvçki garantç pareizu organizâciju un rûpçjas par uzticîbas un higiçnas principiem darbâ.