Uguns definicija

Piekriðana ugunsdzçsîbas jomâ ir svarîgs droðîbas avots. Uguns ir viens no kaitîgâkajiem elementiem, ko nav iespçjams atcerçties, âtri izplatît un mainît visu, ko viòð redz viòa spçjâm. Katrai vietai, kur atrodas cilvçki, ir jâbût aprîkotiem ar ugunsdzçsîbas instrumentiem, kas bûs pretrunâ neparedzamajam elementam.

Zinâðanâm kopâ ar pareizajiem instrumentiem, kas nodroðina ugunsgrçka kontroli un nodroðina telpu pirms tâs izplatîðanâs. Ikvienam, kam ir jûtas droði ugunsgrçka gadîjumâ, jâveic atbilstoða apmâcîba. Nav nekâda veida uguns, jo tas ir aizvçrts ar ðî produkta palîdzîbu. Piemçram, degoðu eïïu vai to paðu elektroinstalâciju nevar dzçst ar ûdeni, kas tikai padara liesmu un padara uguni piemçrotâku mçrîjumiem. Cîòâ pret daþiem ugunsgrçkiem ir ïoti lietderîgi nodzçst ar tvaiku. Tvaika ugunsdzçðana ir tvaika dzçðanas metode, kurai ir patieðâm augsta efektivitâte, bet ir daþi ierobeþojumi. Tvaika zemais îpatnçjais svars praktiski neïauj to pârbaudît brîvâ telpâ, jo tajos apstâkïos tvaiks neatbilst tâs ugunsdzçðanas îpaðîbâm. Tomçr iztvaikoðanas tvaiks ir ïoti ekonomisks slçgtos, maza apjoma interjeros. Pateicoties skaitîðanas tehnoloìijas izmantoðanai skâbekïa padeves kavçðanas un âtras koncentrâcijas lîmeòa pazeminâðanâ, tvaiks ideâli palîdzçs likvidçt ðíidrumu, gâzu vai pat elektrisko iekârtu ugunsgrçku. Svarîgs ugunsdzçsîbas tvaika darbîbas princips ir atbilst degðanas vielas aizdegðanâs temperatûrai. Jo lielâks sadegðanas materiâla aizdegðanâs temperatûra, jo daudz efektîvâka sadursmç ar liesmâm parâdîsies tvaiks.