Transportcdanas ratiou tirdznieciba

BagProject ir tieðsaistes bizness, kas pârdod vispiemçrotâko transporta ratiòu un iepirkðanâs ratiòu formu. Pârdoðana ir arî vienkârða: bazâru galdi, atpûtas somas, transporta ratiòi, mugursomas un riteòi. BagProject piedâvâto priekðmetu darbâ ir plaða pieredze. Pârdoto preèu augsto kvalitâti garantç pieredzçjuði veikalu darbinieki. Visiem produktiem ir raksturîga ievçrojama funkcionalitâte un praktiskums. Ticot mûsdienu biznesam un atbalstot Polijas ekonomiku. Piedâvâjumâ ietilpst tikai poïu raþotâji. Pârdod bagâþas ratiòu ietilpîbu lîdz 70 kg. Savieno ar labu tçrauda cauruli. BagProject arî pârdod vieglas un viegli montçjamas tirgus tabulas un demontâþu. Spçcîgi, ar pastiprinâtiem profiliem, ir nodoti svari. Plaða maisiòu izvçle - zemas, vidçjas un arî garâkâs. Izgatavoti no daþiem materiâliem, ar augstu pedantismu, tie nodroðina ilgu kalpoðanas laiku. Koferiem ir spçcîgi riteòi, alumînija rokturi ir viegli regulçt. Vecâkiem vajadzçtu iegâdâties lielu sçrijveida iepirkðanâs ratiòu ar lielu un funkcionâlu maisu. Iespçjamâ liela sortimenta daþâdâs krâsâs, stâvokïos un tekstûrâ. Veikals ir arî kolekcijas ceïojumu somas kolekcija. Tie ir izgatavoti no ûdensnecaurlaidîga materiâla un speciâliem stîvçjumiem. Tie ir stabili un çrti. Alternatîva maisiòiem var bût izklaides mugursomas, kas ir izturîgas pret nodilumu. Uzòçmums nodroðina îsu piegâdes laiku, individuâlu pieeju saòçmçjam un patîkamu apkalpoðanu.

Skatiet:divriteòu transporta ratiòi