Timekia vietnes tulkodanas tp saite

Pasaules augsnes un starptautiskâs palîdzîbas attîstîba nebûtu pieòemama patieðâm âtri, lai netiktu izveidots internets. Tâ ir viòa vajadzîba iepazît cilvçkus no citas pasaules daïas, tâ tiek veikta uz ïoti klikðía. Globâlais interneta tîkls ir mainîjis sistçmu ne tikai zinâðanu iegûðanai, bet arî iedomâties to.

Attiecîbâ uz visiem uzòçmumiem, kas ir vai nav jâaizstâv, ir citas tîmekïa vietnes îpaðums. Papîra vizîtkarte nav pietiekama. Vçlas saòemt vîrieðus no visas pasaules, jautâjums nonâks tieði viòiem. Labâkais stils ir tîmekïa vietne, kas nonâks miljardiem cilvçku. Lai to panâktu un to sasniegtu, viòa vçlas dzîvot, vienkârði klienta stilâ. Tâdçjâdi ir nepiecieðams tulkot tîmekïa vietnes sveðvalodâs.

Lielâko starptautisko organizâciju lapas parasti ir pieejamas vairâkâs vienkârðâkajâs valodâs, proti, angïu, vâcu un spâòu valodâ. Tomçr valodas izvçle ir atkarîga arî no valsts, ar kuru zinâms uzòçmums sadarbojas vai vçlas sadarboties. Un ðeit viòi, ðíiet, piedâvâ daudziem valodniekiem. Angïu valodas zinâðanâm nav nekâdas priekðrocîbas. Ja kâds brîvi pârvalda islandieðu, ebreju, arâbu vai holandieðu valodu, viòð to var uzskatît par lielu priekðrocîbu salîdzinâjumâ ar konkurenci.

Ir vçrts pievçrst uzmanîbu faktam, ka raksti par tîmekïa daïâm tiek izgatavoti vienkârðâ valodâ, bez pârâk daudz speciâlistu vârdnîcu. Tâpçc, tulkot tîmekïa vietnes ar atðíirîgu pieeju, jâaplûko sistçma, kurâ teksts ir rakstîts. Daïas saòçmçjs nevar noskaidrot, ka tas sâkotnçji nav rakstîts ðâdâ valodâ.

Lingvista priekðrocîba pçdçjâ panâkumâ bûs vismaz pamatinformâcija par tîmekïa vietòu izveidoðanas problçmu vai to pozicionçðanu. Ja mçs nezinâmies ar ðîm zinâðanâm, ir vçrts apsvçrt sadarbîbu ðajâ jomâ, strâdâjot tîmekïa vietnes tulkoðanas nodaïâ ir iespçja ne tikai veikt valodu prasmes, bet arî apgût jaunas prasmes.