Tiedsaistes kases serviss

Black MaskBlack Mask Lieliska maska, kas novērš pūtītes un sejas netīrumus

Saskaòâ ar sakâmvârdu "kas ir reìions". Nevar nepiekrist paðreizçjam, îpaði ievçrojot Ziemassvçtku tradîcijas ðâdâs Eiropas vietâs. Kad tâ dodas uz Ameriku, valsti, ko tik viegli pâròem emigranti no Polijas? Pirmâm kârtâm Apvienotie posmi ir visu Eiropas reìionu kultûru apvienoðanâs. Tomçr mûsdienâs pçdçjâ reize tagad ir pilnîbâ komercializçta, un svçtku klimats un vçlme pavadît laiku kopâ ar tuviniekiem dod priekðroku pirms Ziemassvçtkiem. Jo lieliski Amerikas Savienotajâs Valstîs nevarçja stâvçt bez skaisti iesaiòotâm dâvanâm zem krâsainas, augstas Ziemassvçtku eglîtes.Pirms Ziemassvçtku periods tiek radîts Amerikâ pçc Pateicîbas (kas ir novembra augstâkajâ ceturtdienâ, tâ sauktajâ Melnajâ piektdienâ, kad biznesa tirgotâji sâk pârdot Ziemassvçtkus. Tajâ paðâ dienâ agri putni var uzvarçt no papildu akcijâm. Ïoti bieþi gadâs, ka preces tiek piedâvâtas noliktavâs, kurâs poras ir gandrîz puse bez maksas. Tâpat kâ Polijâ, arî amerikâòi uzskata, ka Ziemassvçtku eglîte ir galvenâ apdare, un pçdçjâ laikâ arî daudzi krâsaini zvaigznes, sniegavîri, Ziemassvçtku vecîði, daudzi. Tradicionâli ir arî uz galda uzlikt aromâtiskâs sveces, pakârt krâsainiem vainagiem uz durvîm, pakârt miglu zem griestiem.Kad mçs âtri rakstîjâm, dâvanas ir ârkârtîgi svarîgas Amerikâ. Tomçr ne tikai grupa un vîrieði tiek uzòemti, bet arî kaimiòi, partneri un garâmgâjçji, lai ikviens varçtu justies saistîto brîvdienu burvîbâ. Ïoti skaïi un ar datu ievçroðanu tiek gatavotas kastes ar rokâm gatavotas kûkas. No otras puses, bçrni saòem dâvanas no Ziemassvçtku vecîtçm, kas ierodas burvju kamanâs ziemeïbrieþi, atstâj mazâkas dâvanas zeíçs, kas karâjas virs kamîna un lielâkas zem Ziemassvçtku eglîtes, çd gatavo kûku un dzer pienu, un pçc tam turpina nokïût naktî no 24 lîdz 25 Decembris varçs apmeklçt katru mâju.Ziemassvçtki pati par sevi ASV ir ïoti îsa. Kâ atzîmçjam ar 25. un 26. decembra lînijâm, amerikâòiem jau ir pieòemta vçl viena ilga darba nedçïa. Un tieði tâ ir sagatavota, lai svinçtu Jauno gadu un Jaungada vakaru.