Strada poiu krievu tulkotajs

Tulkotâja darbs ir îpaði svarîgs un ïoti atbildîgs darbs, jo ðâdai ietekmei no otrâs puses ir jâatgrieþas starp abiem priekðmetiem. Lîdz ar to ir nepiecieðams ne tik daudz vârdu atkârtot, kâ jau teikts, bet gan izteikt izteiksmes nozîmi, saturu, bûtîbu, un tas pats ir neticami lielâks. Ðâdâm skolâm ir milzîga apòemðanâs sazinâties, bet gan izpratne, kâ arî viòu traucçjumi.

Secîgs tulkojums ir dzçriens no tulkojumu veidiem. Tâtad, kâda veida tulkojumi un ko viòi uzticas vienkârðâm specifikâm? Nu, vienas vadîtâja runas laikâ tulkotâjs uzklausa kâdu iemeslu. Tad viòð var òemt piezîmes un viòam var bût tikai tas pats, ko runâtâjs. Ja tas aizver vienu no tâ piezîmçm, tad tulkotâja uzdevums ir nodot savu mçríi un saturu. Protams, kâ jau minçts, tam nav nepiecieðama precîza atkârtoðanâs. Tâpçc viòam, iespçjams, ir jâdomâ par jçgu, lietâm un paziòojumiem. Pçc atkârtoðanâs runâtâjs turpina savu runu, atkal dodot to vienai grupai. Un, protams, viss notiek sistemâtiski, lîdz tiek atrisinâtas atbildes, vai paða sarunu partnera atbildes, kas papildus runâ vietçjâ stilâ, un viòa jautâjums ir saprotams un atkârtots svarîgai personai.

Ðâda veida tulkojumam ir savas priekðrocîbas un vçrtîbas. Priekðrocîba noteikti ir tâ, ka tâ notiek. Izpausmes fragmenti, tomçr ðie fragmenti tagad var izjaukt zinâmu uzmanîbu un sagatavoties paziòojumiem. Tulkojot kâdu raksta daïu, jûs varat viegli novçrst uzmanîbu, aizmirst par kaut ko vai vienkârði izlaist no palaist. Ikviens var dzirdçt visu, un komunikâcija tiek saglabâta.