Stereo mikroskops xtl ii

Avârijas apgaismojums, kas ierîkots telpâs un rûpnîcâs sabiedriskajâs çkâs, arî uzskata, ka uzdevums ir palîdzçt mums risinâjumus no mâjâm, kad materiâls ir tumðs, kur ir briesmas un tradicionâlais apgaismojums to nedara citu iemeslu dçï.Saskaòâ ar noteikumiem, katra mâja vçlas bût aprîkota ar avârijas apgaismojumu, ja preparâtâ katru dienu ir vairâk nekâ 5 sievietes.

https://driv-ultra.eu/lv/

Avârijas apgaismojuma lampâm jânodroðina iespçja atrast evakuâcijas ceïu ne tikai formâ, ja tâ ir tumða, bet arî tad, ja objektâ ir liels dûmu virpulis. Avârijas apgaismojuma lampâm jâdomâ par cilvçku glâbðanas aprîkojumu, gâzes maskâm un ugunsdzçsîbas ierîcçm.Avârijas apgaismojuma lampas regulâri jâpârbauda, lai saskaòâ ar noteikumiem iznîcinâtu vai sadedzinâtu kvçlspuldzes. Frekvences pârbaudes lampas nosaka raþotâjs, bet mûsu valdîbas noteikumi liecina, ka ðâdu pârskatîðanu nevar veikt retâk kâ reizi gadâ. Katru reizi gadâ vçl ir jâpârbauda, vai gaismekïi nav bojâti, un vai baterijas, kas vada avârijas apgaismojumu, nav bojâtas, samitrinâtas vai nav bojâtas. Ir nepiecieðams reizi gadâ veikt visu darbu kontroli apgaismojuma íermenî. Pieauguðajiem çkas uzturçðanai bûtu jâveic arî gaismas intensitâtes mçrîðana, kad tie ir apdraudçti, un jâsagatavo ikgadçjs ziòojums par avârijas apgaismojuma esamîbu.Avârijas apgaismojuma spuldzes tiek uzstâdîtas ne pazîstamâs mâjâs un skolâs, bet daþas arî lûdz ðâdu gaismu poïu mâjâs. Lai gan tas saplîst, ka ikvienam jâzina ceïð çkâ, ja kaut kas noticis slikti, ugunsgrçks izzûd, un zâles nokrît personai, tad vienkârði vienîgais risinâjums nav tik acîmredzams. Apgaismojuma lampâm ir piemçroti apstrâdât zemsprieguma LED spuldzes, tomçr arî lieliskas bûs dienasgaismas lampas un kvçlspuldzes. Ðîs avârijas apgaismojuma metodes cenas ir vçlamas pçc izmantoto materiâlu vçrtîbas un no daudziem spuldzçm un apgaismojuma mçríiem, kurus mçs vçlamies nodot objektâ. Avârijas apgaismojums parasti tiek bûvçts visbîstamâkajâs vietâs, piemçram, ieejas durvis, kâpnes, vannas istaba, kâ arî dodas uz jumtu. Cilvçkiem, kas telpâs aizòem ugunsdzçðamos aparâtus, jâizmanto ugunsdzçðamie aparâti, lai apgaismotu avârijas spuldzes. Ir daudz vairâk, lai apgaismotu zâles uz terases, ja no terases varat iet ârâ.