Skaidras naudas kases kaste

Viòð var âtri prezentçt sevi, ka cilvçks saòems lielu finansiâlu sodu, jo viòð nezinâja, ka viòam ir jâreìistrç fiskâlâ summa.Tagad nepiecieðamîba uzstâdît fiskâlâs ierîces novitus deon e & nbsp; ietekmç tos nodokïu maksâtâjus, kuru apgrozîjums pârsniedz PLN 20 000. Tas ir ïoti mazâks apgrozîjums nekâ iepriekðçjos gados, Finanðu ministrija turpinâs ðo noteikumu ierobeþot, izveidojot vçl vienu darîjumu sarakstu, kurâ tirgotâjiem pirms pirmâs pârdoðanas jâinstalç kases aparâts. Paðlaik katram birojam un darbnîcai ir jâbût obligâtam kases aparâtam. Kïûdas gadîjumâ & nbsp; kases aparâts, ja mums nav rezerves fiskâlâ reìistra, tas ir rûpîgi jâatbrîvo no pârdoðanas.

Ja nodokïu maksâtâjam nav nodokïu kases aparâta un tai ir pienâkums to nodroðinât, viòam tiks uzlikts sods lîdz 240 diennakts likmçm par "grâmatas" neievçroðanu. Vçl sliktâk, jûs varat atïauties ieturçt 90% no neto pirkuma cenas bez PVN atskaitîðanas vai atmaksas, un atòemta tiesîbas ieturçt 30% no iekasçtâ nodokïa, kamçr nav skaidras naudas. Turklât, ja nodokïu maksâtâjs PVN lîgumâ vispâr neparâda ðo darîjumu, viòam arî tiks uzlikts naudas sods lîdz 720 dienas likmçm, ieslodzîjums lîdz 2 gadiem vai abiem.Ja nodokïu maksâtâja darbîba ir saistîta ar lielâko daïu transporta pakalpojumu, ðíidro gâzu izplatîðanu, tîmekïa vietnes pârdoðanu automaðînâm, tas ir saistîts ar televîzijas vai radioiekârtu piegâdi un visâm fotoiekârtu daïâm - nodokïu maksâtâjam jâietver fiskâlâ kase. Tas pats attiecas uz dârgmetâlu izstrâdâjumu izmantoðanu, datoru datu piegâdi vai produktiem, kas piegâdâti lietoðanai vai pârdoðanai. Pienâkums neatkarîgi no gada ienâkumiem attiecas arî uz tabakas izstrâdâjumu un alkoholisko dzçrienu pârdoðanu neatkarîgi no PKWIU simbola ar pastâvîgiem izòçmumiem. Tajâ paðâ gadâ tiks atcelts atbrîvojums no kases aparâta turçðanas uzòçmçjiem, kas sniedz pakalpojumus personâm, kuras neveic saimniecisko darbîbu, un vienreizçjiem maksâjumiem. Ar nosacîjumu, ka katrs nodokïu maksâtâja pabalsts tiek dokumentçts ar rçíinu, kas identificç saòçmçju. Arî biïeðu pârdoðana un sçdvietu rezervçðana pasaþieru pârvadâjumiem, ja lîdzîga darbîba tika izveidota ar pasta, bankas vai lîdzîgas iestâdes starpniecîbu. Ðiem nodokïu maksâtâjiem, kas veic ðîs darbîbas 2015. gadâ, pçc subjektîvâ atbrîvojuma limita pârsniegðanas jâizmanto fiskâlie kases aparâti.