Sinhronas tulkodanas kursi

Konsekutîvâ tulkoðana, kas pazîstama ar nosaukumu pçc tulkoðanas, ir interpretâcijas lînija, un tâ tiek veikta pçc runâtâja runas. Tulkotâjs saòem runâtâjs, viòð uzmanîgi klausâs viòa vçrtçjumâ, un pçc tâ risinâðanas viòð pilnîbâ iepazîstina otro valodu. Runas laikâ bieþi izmanto iepriekðçjâs piezîmes. Mûsdienâs secîgâ interpretâcija mainâs uz vienlaicîgu grâdu.

asami24.eu Asami hairAsami - Aizmirstiet par baldness un atbrîvoties no problçmâm uz jûsu galvas!

Sekojoðâ tulkoðanas metode aprobeþojas tikai ar vissvarîgâko padomu un komunikâcijas izvçli. (Angïu valodas tulks tiek uzskatîts par darbîbas vârdu "interpretçt".Konsekutîvâ tulkoðana galvenokârt tiek izmantota ar minimâlu dalîbnieku skaitu, piemçram, speciâlistu sanâksmçs, ekskursijâs, sarunâs, mâcîbu sesijâs, preses konferencçs vai biznesa sanâksmçs. Konsekventa tulkoðana tiek piemçrota un veiksmîga, ja vadîtâjs nespçj nodroðinât nepiecieðamo sinhronâs tulkoðanas iekârtu. Daþreiz gadâs, ka pat pieredzçjis tulks izvçlas tulkot îsâkus fragmentus no runas vai pat teikuma pçc teikuma, lai vienkârði izteiktu paziòojuma saturu. Tomçr tagad ir pieejams tulkojums saziòai. Konsekvences tulkoðana atðíiras no saziòas tulkojuma tikai ar tulkojamo fragmentu garumu. Daudzveidîgâkos pasâkumos praktizç valodas tulkojumus, jo tie lietotâjiem ir mazâk nogurdinoði, jo tulkoðanai ir jâgaida daþas minûtes.Konsekutîvâ tulkoðana ir sareþìîts darbs, kas vçlas labu izglîtîbu un lielisku valodu apguvi no tulka. Ïoti labi sagatavots un apmâcîts, viòð spçj no jauna izveidot pat desmit minûðu runu. Ietekme nav îstais brîdis domât par pareizo vârdu. Tulkoðanas laikâ viòam jâatceras skaitïi, datumi, vârdi vai vârdi. Lai saglabâtu tulkojuma kvalitâti pirms raþoðanas uzsâkðanas, secîgajam tulkam bûtu jâsaòem nepiecieðamie materiâli par tçmu un tulkoðanas jomu. Tie var bût runu teksti vai prezentâcijas.