Siltumizolacijas karba partikai

Iepakojums galvenokârt paredzçts pârtikas uzglabâðanai un aizsardzîbai pret pasliktinâðanos, kas nodroðina daudzas metodes, piemçram, vakuuma maisiòus vai îpaðus konteinerus.

Somas tiek piegâdâtas metinâtâjiem, kas nodroðina, ka ðâdâ veidâ uzglabâtâ pârtika ilgu laiku paliks svaiga, savukârt derîguma termiòð labi palielinâsies. Tâpçc spçle, piemçram, ðâdas paketes ir ïoti izturîgas pret plîsumiem. Tie sastâv no atbilstoðiem materiâliem, kas nemaina uzglabâto pârtikas produktu garðu vai îpaðîbas. Starp vakuuma iepakojumiem jûs varat iepazîties ar vienreizlietojamiem maisiòiem un atkârtoti lietojamâm maisiòâm.Lielveikalos un pârtikas þurnâlos tiek izmantoti vairâkkârtçji izmantojami iepakojumi, kuru biezums ir daþâdi, kuros tiek glabâti tâdi produkti kâ siers, kûpinâta gaïa, desa un, galvenokârt, zivis un gaïa. Ðâdu maisiòu izmantoðana ir iespçjama, lai gan ir panâkts vakuuma iepakoðanas maðînas, kas sûc gaisu un noslçdz ðuves, panâkumus. Viss process izskatâs ðâdi: no rullîða, maisa daïa jânodala tâdâ izmçrâ, kas ir piemçrota konkrçtam produktam, kas ir saistîts ar to paðu pusi, piestiprina pârtiku tajâ un pçc tam otrâ pusç. Ðâdi piederumi tiek radîti nevis pârtikas rûpniecîbas, bet arî mâjsaimniecîbu vajadzîbâm.Atkârtoti izmantojamus iepakojumus, atðíirîbâ no vienreizlietojamiem iepakojumiem, kas nebûs pilnîgi pârstrâdâjami, var izmantot lîdz pat piecdesmit reizçm. Tas ir saistîts ar îpaða gaisa sûkòa sûkòa izmantoðanu. Ðâdas somas parasti ir populâras mâjsaimniecîbâs, un tâs tiek izmantotas daþâdu veidu pârtikas produktu uzglabâðanai ledusskapjos, saldçtavâs, bet papildus tâs var izmantot cepðanai. Tâs arî dod iespçju taupît pârtikas sagatavoðanas laiku, jo tâs saîsina produktu marinçðanas procesu vairâkas reizes, piemçram, marinçtas gaïas ieveðana ðâdâ maisâ nozîmç, ka pçc apmçram divdesmit minûtçm tâs var âtri cept.Vakuuma iepakojums lieliski aizsargâs pârtiku ar noteikumu, ka ievçrojat noteiktus noteikumus. Vienâ iepakojumâ uzglabâjiet nelielu daudzumu pârtikas, nomazgâjiet rokas, pirms ievietojat pârtiku, vai uzlieciet vienreizçjâs lietoðanas cimdus. Tas novçrsîs baktçriju iekïûðanu iepakojumâ.