Rupnieciskas zales toruoa

Katrs izglîtîbas uzòçmums gûst labumu no citu valstu zinâtniskajiem panâkumiem. Polijas izglîtîbas iestâdçm ir daudz lîgumu un attiecîbas ar pçtniekiem un zinâtniekiem no ârzemçm. Ðâdi ziòojumi bûtu jâtulko lîgumslçdzçja valodâ, bet ne tâ, lai viòi bûtu dzîvojuði, izmantojot sarunvalodu. Ðis projekts ir juridisks tulkojums, kas rakstîts profesionâlâ juridiskâ valodâ un kam raksturîga liela formalizâcija un precizitâte.

Juridiskâ tulkoðana izmanto stingru terminoloìiju, kas saistîta ar teksta bûtîbu un lîgumu noteikumiem. Pateicoties tam, juridiskâ izpratne novçrð jebkâdas neprecizitâtes, kas nâkotnç var izraisît strîdus starp pusçm.

Izglîtîbas iestâdes, piemçram, skolas, bçrnu namos vai resocializâcijas mâjâs, aizvien bieþâk ir saistîtas ar kriminâltiesîbâm vai aizbildnîbas tiesas praksi attiecîbâ uz citu valstu pilsoòu bçrniem. Ðâdos gadîjumos juridisks tulkojums ir nepiecieðams jebkuram tiesas nolçmumam, piemçram, par vecâku tiesîbu vai uzturçðanas saistîbu materiâlu.

Juridiskâ tulkoðana ietver skaidrotus jçdzienus, kas saistîti ar daþâm civillietâm vai kriminâllietâm, piemçram: nepilngadîgais - civilais jçdziens, persona, kas jaunâka par 18 gadiem, nepilngadîgais - kriminâlsods, persona, kas jaunâka par 17 gadiem, vai nepilngadîgais, kas òemts no Kriminâlkodeksa, likumpârkâpçjs lîdz 21 gadu vecumam gadiem. Ikdienas darbîbâ tâ pauþ uzskatu, ka izziòas tiek izmantotas arî savstarpçji aizvietojamâ veidâ, juridiskâ tulkoðana ir no ðîs kïûdas ceriòi.

Juridiskâ tulkoðana ir plaðâ vçsturç, kas atbilst dokumentam, tajâ nav iekïautas analîzes un interpretâcijas, kas bieþi notiek sarunvalodâ, tajâ nav nevajadzîgas informâcijas, kas netiek izmantota avota rakstâ, un nodroðina, ka trûkst sâkotnçjo elementu izlaidumu.

Personai, kas veic juridisko tulkojumu, jâbût uzticamai attiecîbâ pret specializçtâm zinâtnçm, kas ir tulkoðanas problçma un kurâm ir augsta valodu kvalifikâcija noteiktâ valodâ.Lai saòemtu labu juridisko tulkojumu, ir vçrts izmantot speciâlistus ar lielu pieredzi.