Rupnieciskas attistibas rupnieciskas revolucijas

Rûpniecisko tehnoloìiju strauja attîstîba, atbilstoðu raþoðanas rezultâtu izpçte, enerìija un procesu jauda tâdâs virsmâs kâ druka, tekstilizstrâdâjumi, plastmasa, íîmija, optika un iepakojums palielina elektrostatiskâs izlâdes risku. Jo daudz intensîvâks raþoðanas process, jo vairâk slodzes rodas, lai tâs bûtu neitralizçtas, lai neapdraudçtu lietotâju droðîbu.

Nekontrolçta uzkrâto elektrostatisko lâdiòu izlâde var radît alkohola un gaisa maisîjumu ar izveidotâs âdas palîdzîbu un tâdçjâdi izraisît eksploziju. Ðâda veida problçmu risinâjums ir iesaistît uzòçmumus, kas sâkas ðajos gadîjumos, tostarp elektrostatiskâ zemçðana, uzlâdçtâs virsmas tîrîðana, neitralizâcija vai elektrostatiskâ uzlâde.Elektrostatiskâ iezemçðana ir iezemçðanas mehânisms, ko nozare veic, lai pierâdîtu, cik veiksmîgi ir iekraut tvertnes, kas pârvadâ beramkravu materiâlus vai ðíidrumus. Liels skaits elektrostatisko lâdiòu padara to lielumu. Pievienoðana tvertnes iezemçðanas sistçmai ir obligâta pirms iekrauðanas. Tas novçrð aizdegðanâs risku. Citas bîstamâs situâcijas ir okupâcija caurulçm, vârstiem, pûtçjiem, kuri beramkravu raþoðanas laikâ vibrâcijas vai savâkðanas rezultâtâ var kïût no sevis noðíirti un rakstît aizdegðanâs risku. Lieli konteineri vai konteineri, kas piepildîti ar uzliesmojoðâm vielâm, arî ir jâiezemç. Bîstamîba ir arî nepârklâti konteineri, kas spçlçja sajaukðanas un sajaukðanas lînijâs. Faktiski katrs raþoðanas procesa klubs rada elektrostatisko lâdiòu veidoðanos, neatkarîgi no tâ, vai tas ir produktu iekrauðana elastîgos konteineros, vai arî manuâli iepildot mucas vai kârbas. Elektrostatiskâ iezemçðana ir obligâta, jo tâ var runât par izplûdi starp darbiniekiem un instrumentiem un konteineriem, un apgabalâ, kur pastâv risks, ka tas var tikt aizvçrts, tas var izraisît aizdegðanos un eksploziju.