Programma kompanijas uzocmumiem

Enova programma tika izstrâdâta îpaði uzòçmumiem, kas veic neatkarîgas tirdzniecîbas, pakalpojumu un raþoðanas darbîbas. Veids, ko tie sniedz, kalpoja ïoti viegli, kas ir liels ðo þanru ieguvums.

Lietotâja rakstîtâs vçstules var bagâtinât ar unikâliem aprakstiem. Bûtiska metodes vçrtîba ir iespçja rediìçt standarta sarakstus, kas tiks iegâdâti, lai efektîvi noòemtu nevajadzîgas kolonnas konkrçtâ brîdî vai pievienojot konkrçtus mainîgos. Informâcija var pastâvçt pat âtri filtrçta un atlasîta, kas dod grupçjumu attiecîbâ uz jebkuru parametru. Enova tirdzniecîbas programmai ir meklçðanas funkcijas, un viss ierakstu skaits noteikti ir brîvs darbs tikai tiem, kas rada vçlamo izteiksmi. No enova programmas noguldîjumiem nav nepiecieðama MS Office pilnâs versijas instalçðana, un íermenis ir daudz saistîts ar paðreizçjo programmatûru, pateicoties kurai ir iespçjams eksportçt modelim zinâmo MS Excel programmu izklâjlapâ. Lietotâjs pçc tam, kad rediìçja izvçlçtâs opcijas Office paketç, ja vien tâs nav atkârtoti importçtas enova tirdzniecîbas programmâ. Ðîs kolekcijas bûtiska iezîme ir ceïð uz sadarbîbu ar Open Office paketçm. Enova programmatûra ir veltîta ieguldîtâjiem, kas darbojas visâs jomâs, tomçr ir slikti apmierinât katra no tiem vajadzîbas, ja ir pieejami ziòojumi un analîzes. Par laimi, nepiecieðamos komponentus var pasûtît no integratoriem. Nâkamâs programmas laikâ nav apdraudçti atjauninâjumi, ziòojumi un informâcija. Enova tirdzniecîbas programmai ir divas versijas: laba un platîna, kas ir ïoti elastîgas un ïauj ierakstît un izvadît failus jaudas formâtos. Ðî metode, iespçjams, tiks apvienota un brîvi modificçta klientu vajadzîbâm. Programma nodroðina attiecîbas starp dokumentiem, pateicoties kuriem ir iespçjams tos pârveidot bez nepiecieðamîbas sniegt datus. Enova sistçma garantç iespçju kopçt atseviðíus dokumentus vai dublçt pilnas ìimenes (piemçram, ir droði, ka rçíinus kopçs no pçdçjiem mçneðiem, nenorâdot darbuzòçmçja detaïas un konstrukciju. Dokumentus var noteikt standarta procedûrâ, kas ir redzama iestâdç vai îpaðâ, saskaòâ ar konkrçta uzòçmuma viedokli. Ðîs iespçjas padara Enova programmu perfekti pielâgotu iestâdes dokumentu plûsmas sistçmai.