Personala un algas apmacibu

Pienâkums uzturçt kases aparâtu joprojâm ir labs cilvçkiem, kas vada citas darbîbas. Gadu no gada mazâk un mazâk sievieðu tiek pârvietotas no pçdçjâ mçría. Finanðu lîdzekïu veidi ir mazliet. Lai izvçlçtos vispiemçrotâko konkrçtai darbîbai, ir vçrts zinât, ko tie atðíiras viens no otra. Kases aparâtu vidû ir:

1. Vienvietîgi kases aparâti - tie ir lielâkâ kases aparâtu grupa. Tajâ laikâ populârâkie kazino ir visbieþâk redzamie noliktavâs, kuru funkcionalitâte ir ierobeþota. Viòu priekðrocîba ir diezgan zema cena un diezgan vienkârðs pakalpojums. Daþiem modeïiem ir iespçjams pieslçgt perifçrijas ierîci, piemçram, datoru. Reti vienmçr darbojas, jo tirgû ir redzamas specializçtas programmatûras bojâjumi konkrçtiem ðâdu kases aparâtu modeïiem.

2. Portatîvie kases aparâti mobilais kases aparâts. Tâ zemais izmçrs padara to piemçrotu pat nelielai sievieðu makam. To relatîvi mazais svars ïauj bez kavçðanâs gaidît pârçjo vietu. Ðâdi kases aparâti ir ïoti izturîgi akumulatori, tâpçc tie var darboties vairâkas stundas bez pieslçguma elektrîbai. Unikâlâs tehniskâs iezîmes padara mobilâ kases aparâtu lieliski noderîgu ar grâmatâm departamentâ, jo tâs ir mazâk nozîmîgas ar nelielu lietojamu platîbu. Visbieþâk izvçlçtais pçdçjâs komponentes variants ir mobilais e-pasts.

3. Datoru kases aparâti - modernâkais kases aparâtu veids. Tie ir datora un fiskâlâ printera kombinâcija. Kâ redzat, printeri nevar pareizi pievienot bez datora. Tikai saistîts ar to izveido jaunu kases aparâta modeli. Lai viòas spçlçtu, ir nepiecieðams uzstâdît specializçtu datoru programmatûru. Neskatoties uz ðâdâm prasîbâm, tas rada vairâk iespçju, tas ir ïoti efektîvs visu veidu ðâdiem kases aparâtiem. Viòi var dzîvot savienoti ar ârçjâm ierîcçm. Tas rada vislielâko komfortu apkalpoðanai un apkopo reâlos uzòçmumos, kur iepirkðanâs ir daudz plaðâka. Datorâ ierakstîtie pârskati ir precîzâki nekâ vienkârðiem kases aparâtiem.

4. Sistçmas kases aparâti - tie var attîstîties bûvniecîbâ ar klçpjdatoru un citu kases aparâtu sistçmu, tâpçc viòi lieliski strâdâ lielos tirdzniecîbas vietâs. Tie ir saderîgi ar jûsu ierîcçm, piemçram, ar svîtrkodu lasîtâju vai mçrogu. Ðis risinâjums paâtrina cilvçka apkalpoðanu un palielina apkalpoðanas komfortu.