Periodiskie un kontroles testi

Neviens nevçlas apmeklçt ârstu, jo tas ir pilnîgi nezinâms vai izrâdâs, ka esat nopietni slims. Tomçr laiku pa laikam ir jâstrâdâ ar periodiskâm pârbaudçm, kas var parâdît visu pacienta veselîbas stâvokli. Tas ir daudz sliktâk, ja jums ir nepiecieðama ginekoloìiskâ izmeklçðana, jo tâ jums ir ïoti saspringta. Nav brînums, ka, ja nav vajadzîbas, tâ tiek saglabâta nenoteiktu nâkotni. Parasti ðis apmeklçjums ir kâ ilgstoðs kaitçjums, jo tas ir ïoti neçrti un neçrti.

Apzinâta lîdzdalîba pçtniecîbâParâdâs, bet tâdas ierîces kâ kolposkopi, kas tiek izmantoti, lai nodroðinâtu, ka ðâda apsprieðana bûtu labvçlîga arî sievietçm. Pacienti varçs ne tikai klausîties ârsta sausos faktus, bet arî redzçt, ko viòð vada. Tas bûs iespçjams, jo ðâdas iekârtas ir aprîkotas ar ðûnu. Paðreizçjâ ârstçðanâ, nevis klausoties sausas attiecîbas par to, kas jau ir veselîbas stâvoklis, pacients, kurð bûtiski apzinâti îsteno lçmumu, kad meklçt ârstçðanu.

Pirmâ vizîteÐis risinâjums nav pirmais, îpaði, ja sieviete pirmo reizi ir ginekologâ. Pati vizîte ir diezgan liela pieredze. Turklât, ârsta klâtbûtnç jums bûs pastâvîgi jâuzrauga sevi no iekðpuses. No otras puses, ir vieglâk izveidot saikni ar ârstu, kurð varçs jautât pacientam, kad konkrçtâ brîdî viòa novçrtçs viòas veselîbas stâvokli un to, ko viòa iesaka sistçmâ. Redzot to, kas bûs redzams ekrânâ, kâ sîkâk aprakstît daþâdas izmaiòas un informçt viòus par ekrânu, pacients varçs labâk uzzinât stâvokli, kâdâ viòa ir.ârstçðanaÐajâ stilâ, ja ir nepiecieðams âtrâk uzsâkt ârstçðanu, ðâda lçmuma pieòemðanâ nebûs kavçðanâs. Pateicoties augstâkai izpratnei par savu veselîbu, pacients un, iespçjams, mçìinâs lûgt, lai tas varçtu dziedçt jebkuras slimîbas gadîjumâ. Ir skaidrs, ka kolposkopu klâtbûtne ginekoloìiskajâ birojâ kalpos dialogam starp speciâlistu un pacientu, kas radîs visizdevîgâko viedokli kopâ ar palîdzîbu klubam, sniedzot konkrçtu diagnozi gadîjuma variantu gadîjumâ.