Pelckas zonas parskatidana

Finanðu ministrija pâròem daþâdas formas, lai samazinâtu pelçko zonu un izpildîtu maksâjumus. To vidû pastâvçja sociâlâ kampaòa, kas veicinâja patçrçtâju pieprasîjuma saòemðanu pçc preèu vai pakalpojumu iegâdes. Ir grûti pateikt, cik pozitîva ðî aktivitâte bija: poïi izturas pret visu nodokïu periodu tikpat daudz kâ pretinieks, nevis sabiedrotais, tâpçc viòi ir gatavi veikt darîjumus, nevis pieprasît. Mçs neplânojam savâkt visus dokumentus, lai mçs jebkurâ brîdî varçtu atgriezties pie tiem, ko mçs varam novçrot pat skandinâvu vidû.

Fiskâlais kvîts ir vçl viens nevajadzîgs papîrs, kas traucçs mûsu kabatas. Kâpçc man ir jâglabâ kvîtis, tiklîdz tie tiek ievietoti ðâdâ dokumentâ, un ar tâdu tinti, ka pçc divâm nedçïâm jûs nevarat redzçt, ko viòi sâkotnçji bûtu teikuði par viòiem?Var bût ðaubas par ðâda veida darbîbas efektivitâti, ministrija nâca klajâ ar ideju, ka tagad poïu bûtîbâ ir lielâ mçrâ atlaists, tas ir loterijas biïete. Pçc iepirkðanâs par minimâlo PLN 10 un lejupielâdes saòemðanas no novitus hd e printera ikviens varçja reìistrçties tîmekïa vietnç un sâkt auto loterijâ. Loterijas uzvarçtâjs, protams, bija publiskâ televîzija.Es domâju, ka ðâdas darbîbas ir daudz jçgas, nevis atkârtojas garlaicîbai, "òemiet fiskâlu kvîti, neïaujiet man nozagt no jums." Poïi nepatîk mâcît - tas ir varbût viens no mûsu rakstura raksturîgâkajiem elementiem. Kâpòu metode mums nedarbojas labi - komunistiskâs padomes uzzinâja, vai opozîcija ne tikai izkliedçjâs represiju priekðâ, bet arî konsolidçja un iemeta gala uzvarâ. Burkâns ir sagatavots daudz labâk, piemçram, cerîba uzvarçt automaðînâ.Polijas âdâ es jutos tâdâ paðâ veidâ, kad iepirkðanâs hipermârketâ saòçma karti, kas saòems punktus par nopirkto produktu. Raksti joprojâm bija svarîgi, lai apmainîtos ar materiâlajâm balvâm. Tâpçc es tikko mçìinâju iepirkties veikalâ, lai gan man bija jâiet cauri trîs kilometriem, lai to sasniegtu. Es atteicos tikai tad, kad sapratu, ka, lai iegûtu vçrtîgu balvu, man jau daudzus gadus bûtu jâiegâdâjas modernâ nozîmç. Protams, tas ir, kâ balvas solîjums ietekmç poïus.