Pagaidu darba tulkotajs

Tulkotâja darbs ir ïoti svarîgs un nekad atbildîgs darbs, jo ðai skolai ir jânokârto viena no otras puses nozîme otrajâ punktâ. To, kas notiek iekðâ, nedrîkst atkârtot vârdiski, ko teica, bet gan izteikt izteiksmes nozîmi, saturu, bûtîbu, un tas pats ir ïoti daudz. Ðâdam tulkotâjam ir kolosâls stâvoklis komunikâcijâ gan izziòas, gan traucçjumu gadîjumâ.

Tulkoðana ir secîga. Tad kas ir arî tulkojumu veids, bet ko viòi païaujas uz savu specifiku? Nu, runâjot paði cilvçki, tulkotâjs uzklausa kâdu no ðîs piezîmes grupâm. Viòð var veikt piezîmes un var tikai iegaumçt to, ko runâtâjs vçlas nodot. Kad tas izdara îpaðu viòa viedokïa elementu, tad tulkotâja uzdevums ir nodot savu pamatojumu un principu. Protams, kâ jau minçts, tam nav nepiecieðama burtiska atkârtoðanâs. Tâpçc ir nepiecieðams bût jçgas, domas un izteiksmes vietas galamçríim. Pçc atkârtoðanâs runâtâjs attîstâs, pievçrðot uzmanîbu efektîvâm grupâm. Un, protams, viss notiek sistemâtiski, lîdz atbilde tiek atrisinâta, vai paða sarunu partnera atbildes, kas arî nozîmç pieejamu stilu, savukârt viòa viedoklis tiek komentçts un atveidots uz personas numuru.

Ðim tulkoðanas modelim ir savas iezîmes un priekðrocîbas. Priekðrocîba noteikti ir tâ, ka tâ notiek. Izteiksmes fragmenti, tomçr tikai ðie segmenti var atcerçties zinâmu uzmanîbu un sagatavotîbu. Tulkojot daïu no teksta, jûs varat viegli novçrst sevi, aizmirst par kaut ko vai vienkârði pârspçt ritmu. Ikviens var dzirdçt visu, un komunikâcija tiek saglabâta.