Neaugliba un neaugliba

Vai esat nolçmis pieteikties bçrnam ar draugu? Tas ir ideâls! Tomçr pçc pâris mçneðu neveiksmîgiem mçìinâjumiem ikvienam rodas nepatîkama doma: "un varbût objekts ir nepareizi ar mani?" Ðâdâ kvalitâtç nav vçrts mocît, bet vienkârði dodieties uz auglîbas pârbaudi. Vîrieðu panâkumi bûs klât spermas pieredzç, tas ir tieði nesâpîgs un var izkliedçt jebkâdas ðaubas.

Tâ vietâ, lai meklçtu internetu "spermas pçtniecîbas cenai", vienkârði dodieties uz âtrâko pçtniecîbas laboratoriju un detalizçti uzziniet par cenu sarakstu un pçtîjuma raksturu. Ir citi ðâda veida analîzes veidi. Visvienkârðâkâ jeb spermiogramma sniegs visu spermas stâvokïa novçrtçjumu. Izòçmumu grupâs ir taisnîgi novçrtçt spermas kvalitâti un novçrst jebkâdus traucçjumus. Ðâda pçtîjuma izmaksas ir aptuveni 100 PLN, atkarîbâ no laboratorijas, kurâ mçs strâdâjam. Parasti daþas dienas gaida panâkumus.

https://hond-eam.eu/lv/Hondrocream - Muguras sāpes? Tā var būt osteohondroze! Skatiet, cik viegli ir ar to cīnīties.

Veidlapâ, kad tiek konstatçtas novirzes no numura vai ja atceramies diagnosticçti daþi traucçjumi, ir vçrts apsvçrt sareþìîtâkus testus (tâ saukto CASA. Ðî pçtîjuma laikâ tiek veikts detalizçts spermas morfoloìijas novçrtçjums, pârbaudîta to spçja un antivielu un efektîvu leikocîtu klâtbûtne.

Interesants pçtîjums ir tâ sauktais seminogramma, kurâ papildus daudziem spermas testiem var sniegt arî padomus par sçklas pûslîðu un prostatas darbîbu. Ðî sistçma sniedz visaptveroðu informâciju par reproduktîvâs sistçmas materiâlu. Paðreizçjie pçtîjumi tiek rekomendçti veiksmîgi, ja pamatmçríi nedod noteiktu atbildi, ja kaut kas ir nepareizi.

Kad sagatavoties spermas analîzei? Cilvçkam vismaz 5 dienas pirms meklçðanas ir jâdod ceïð uz visu fizisko aktivitâti, jo vairâk no masturbâcijas. Ðajâ periodâ nav vçrts realizçt nekâdas ziòas par uzturu vai darbîbu. Ðis faktors ir vienkârðs - procedûras ilgums lielâ mçrâ attiecas uz spermas situâciju un visâm izmaiòâm pirms pârbaudes var izkropïot tâs produktu.

Testa dienâ mçs iepazîstinâm sevi ar laboratoriju, kurâ mçs izsakâm savas spçjas. Tad mçs saòemam spermas konteineru. Laboratoriju grupâs izmantotais materiâls pastâv uz vietas - pateicoties tam tas nodroðina 100% pârliecîbu, ka tas ir "svaigs" un tikko uzglabâts.