Nakts mediciniska palidziba arow mazowieckie

Pieòemsim, ka mums ir nepiecieðama neatliekama ârsta palîdzîba. Ne tâ, ka mûsu íermenis ir, bet gan tâpçc, ka mums ir daudz problçmu ar mûsu psihi, nav nozîmes tam, vai mçs nonâcâm pie psihiatra vai arî viòi to darîja, rûpçjoties par mûsu rîcîbu vai veselîbu. Visos gadîjumos psihiatra apmeklçjums, tâpat kâ bçdas gadîjumâ jebkuram citam speciâlistam, prasa atbilstoðus sagatavoðanâs darbus.

Psihiatra pirmais datums ir saruna. Mums bûs jâpasaka par savâm problçmâm, kad viòi sâka, kâ viòi tos saprata un ko tie rada. Ïoti grûts ir laiks, kad izjaukt, spçja uzticçties citai personai no slimîbâm, kas mûs nomâc. Tâpçc ir vçrts padomât, ko mçs vçlamies nodot ârstam. Protams, mçs necieðam no noteikumiem, lai slçptu daþus mûsu tuvos radiniekus no psihiatra, gluþi pretçji. Lai ârsts palîdzçtu mums visos veidos, viòam pçc iespçjas vairâk jâzina visas detaïas, kas saistîtas ar viòa problçmu raðanos, tâpçc bûs jâatceras visi iespçjamie fakti, kas saistîti ar psihiskajiem dzelzceïiem. Mums nevajadzçtu pârsteigt, ja kâdâ no elementiem psihiatrs lûdz sarunas ar mûsu grupas locekïiem un draugiem.

Pirms pirmâs dienas pie psihiatra ieteicams pârskatît savu paðreizçjo diçtu, veiktos pasâkumus un ârstçðanu. Piemçram, akûta saindçðanâs ar metilspirtu vai nopietnâm infekcijâm var izraisît depresiju, nopietns B1 vitamîna deficîts var izraisît psihozi, B12 deficîts izraisa miegainîbu un sapòus, hroniskas sâpes un troksni, kâ arî var rasties fiziska paaugstinâta jutîba un emocionâlas svârstîbas. Psihiatrs, plânojot iegût labu un plaðu priekðstatu par pacienta veselîbas stâvokli, var nolemt nosûtît priekðmetu îpaðiem testiem. Joprojâm var bût nepiecieðams veikt papildu pârbaudes neirologam vai internistam, dabas un urîna testus. Daudzos gadîjumos bûs nepiecieðams veikt galvas tomogrâfiju, kas parâdîs pilnîgu priekðstatu par iespçjamo jaunradi galvaskausa tîklâ.