Modes skate zemes dienai

Sestdien tika parâdîta jaunâkâ vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir sagatavojuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm pat dzirdçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika rafinçta mazâkajâ kârtîbâ, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòi izmantoja pilnîgi normâlus un delikâtus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Bez tam meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini arî izraisîja cieòu. Par siltiem apìçrbiem, dizaineri ierosinâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar skaistiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izstâdes viòð cenðas piedâvât skaistu kâzu kleitu, kas pagatavota ðim gadîjumam. Kleita tika nodota personai, kura plânoja palikt anonîma. Turklât vairâki apìçrbi no visgrûtâkâs kolekcijas tika izsolîti. No ðîs izsoles iekasçtie ienâkumi tiks norâdîti dabîgajam bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas efektîvas un draudzîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir valdîjuði savu preèu pârdoðanu, un, ja pârdoðanas materiâls bija pat apmeklçjums noteiktâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos jau maija braucienâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums plâno atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ kolekcijas atðíiras no stacionârajâm komandâm.Polijas apìçrbu uzòçmums arî ir viens no visbieþâk lietotajiem apìçrbu raþotâjiem. Viòam ir vairâkas rûpnîcas jebkurâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, galvenokârt daudzu topu, drçbnieku un arhitektu vidû. Katru reizi ðis nosaukums publicç kolekcijas apmaiòâ ar lieliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir ïoti populâras, ka pat pirms veikala atvçrðanas no rîta tâs ir gatavas rîta rindâs. Ðîs kolekcijas izriet no ðîs absolûtâs dienas.Ðâdu vçrtîbu materiâlus jau daudzus gadus ir novçrtçjuði patçrçtâji, arî pusç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajâm saòemtajâm balvâm un apgalvo, ka sekas ir augstâkâs klases.

Dr Farin Man

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu vairumtirdzniecîba