Modes skate atdiirigi

Sestdien tika izgatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja neskaitâmus skatîtâjus, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri veica par integrçjoðo sezonu. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija îsâkâ brîdî, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To mâksla balstâs uz pilnîgi spçcîgiem un sareþìîtiem audumiem ar veselîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Blakus viòiem prieks bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Jaunâkajiem apìçrbu dizaineriem, kas piedâvâti cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar dabîgiem apïveida krustojumiem, dekorçti ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izstâdes tika sagatavota izsmalcinâtas, îpaði svaigas izredzes sagatavotas kâzu radîðanas izsole. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ieòçmumi no attâlâs izsoles tiks pârskaitîti uz jûsu bçrnu namu. Jâuzsver, ka zîmols ar nepacietîbu atbalsta daþâdas patîkamas un draudzîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki jau vairâkkârt ir atbildçjuði uz savu izstrâdâjumu pârdoðanu un to, kâ pârdoðanas materiâls pat bija apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija tiks uzsâkta maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ apgrieztâs kolekcijas bûtu dabiskas nekâ stacionâros veikalos.Labi zinâms apìçrbu nosaukums ir viens no lielâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, jo îpaði daudz interesantâko drçbnieku, ðuvçju un arhitektu. Kas katrs nosaukuma periods veido kolekcijas pirmo Polijas dizaineru labâ. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka pat pirms veikala sâkuma tie, kas vçlas veikt agru rîtu, skatâs uz garâm rindâm. Ðîs kolekcijas veic ðo konkrçto dienu.Ðîs struktûras rezultâti daudzus gadus ir ïoti populâri gan klientu vidû, gan arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa, ðíiet, nemaz nerunâ par daudzajâm atlîdzîbâm, ko viòa atïâva, un kas apstiprina, ka ietekme ir vislielâkâ vçrtîba.

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs