Modes izstade bidgodea

Pagâjuðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja neskaitâmus skatîtâjus, kuri redzçja, ko dizaineri bija darîjuði augðanas sezonâ. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs tiek skaitîts labâkajâ vietâ, un pilnîba notika bez jebkâdiem ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To mâksla balstâs uz pilnîgi neapstrâdâtiem un vieglajiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki pilnâ tamborçjumâ. Ar viòiem prieku izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar grebumiem un izðûti bikini. Vasaras drçbçm, dizaineri, kas piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar labiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas bieþi tika radîta pçdçjâ iemesla dçï. Kleita tika dota personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi tika izsolîti. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks uzrâdîti vienkârðam bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdus jaukus un labus krâjumus. Tâ îpaðnieki ir vairâkkârt publicçjuði savus darbus izsolçm, un, tiklîdz izsoles priekðmets bija pat apmeklçjums kâdâ konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos tagad maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmums apsver iespçju izveidot tieðsaistes veikalu, kurâ bûtu pieejamas kolekcijas, izòemot stacionâros veikalos.Savam apìçrbu uzòçmumam ir dzçriens starp svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Visos reìionos ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, pirmkârt, daudzi no skaistâkajiem drçbnieku, ðuvçju un arhitektiem. Katru reizi ðî zîmola kolekcijas sadarbojas ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas rûpçjas tik daudz, ka pat pirms veikala sâkuma tâs no rîta ir gatavas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas izmanto ðo vienu dienu.Ðî uzòçmuma produkti no daudziem âtriem gadiem ir ïoti populâri arî lietotâju vidû, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa saòçmusi, un kas apstiprina, ka produkti ir augstâkâs kvalitâtes.

Black MaskBlack Mask - Absolūtais spēks ādas tīrīšanai!

Skatît savu veikalu: Vienreizlietojamie medicîniskie apìçrbi