Modes dizainers

Ðajâ sestdienâ ir sagatavots vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas eksponâts. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri plânoja pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs dzîvoja visstingrâkajâ elementâ, un visa lieta kïuva netraucçta. No ðâda veida mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtus apìçrbus. Viòi izmantoja tikai ikdienas un delikâtus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika visvairâk gaisîgs, krâsains maxi svârki kopumu radîja tamborçðanas. Starp tiem cienîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Nopietniem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar pilniem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes beidzâs izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota îpaði ðim gadîjumam. Kleita tika izmaksâta personai, kurai bija jâpaliek anonîma. Turklât tika izsolîtas vairâkas drçbes no vissvarîgâkâs kolekcijas. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks atjaunoti vietçjâ bçrnu namâ. Jâuzsver, ka nosaukums ïoti atbalsta daþâdas funkcionâlas un noderîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki vairâkkârt ir pârdevuði savas preces, un, ja izsoles priekðmets bija pat rûpnîcu apmeklçjums.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðogad nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums apsver iespçju atvçrt datorizçtu tirdzniecîbu, kur krâjumi, kas nav stacionâros veikalos, bûtu lçti.Savu apìçrbu raþoðanas uzòçmums ir dzçriens starp visgrûtâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, tai skaitâ lielâko daïu no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekiem. Kâdâ posmâ uzòçmums vada koalîcijas kolekcijas ar konkrçtiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liels panâkums, ka pirms veikala palaiðanas no rîta tie, kas vçlas ierasties no rîta, ir rindâ. Ðîs kolekcijas ir tâda diena.Ðîs iestâdes ietekme jau daudzus gadus ir bijusi ïoti laba lietotâju vidû, arî reìionâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pareizi nemaz nerunât par daudzajiem gandarîjumiem, ko viòa ir sasniegusi, un to, kâ klasificçt, ka atslçgas ir vislabâkâs kvalitâtes.

Nonacne

Skatiet mûsu veikalu: Vienreizçjs kosmçtikas apìçrbs