Medibu klubu saimnieciska darbiba

LED avârijas apgaismojums tiek izmantots arî îsâs çkâs, kâ arî nozîmîgâs sabiedriskajâs çkâs, slimnîcâs, raþoðanas zâlçs un rûpniecîbas zâlçs. Mûsdienu avârijas apgaismojuma sistçmas ietver evakuâcijas apgaismojumu, evakuâcijas ceïa apgaismojumu, telpu apgaismojumu ar nopietniem apdraudçjumiem, plaðu teritoriju panikas apgaismojumu un rezerves apgaismojumu. Avârijas LED avârijas apgaismojums tiek veikts moduïu situâcijâ un parasti noder kinoteâtros, tirdzniecîbas centros, restorânos, diskotçkâs un sporta zâlçs.

Ir redzams viss avârijas LED apgaismojuma izskats - zaïâ taisnstûra lampa ar piktogrammu, kas parâda durvju kontûru, kam seko balta bultiòa un skaistums atbilstoði tâs mçríim. Zîmes uz paðreizçjâm avârijas apgaismojuma iespçjâm atðíiras, jo situâcija ir izvçlçta baltâ taisnstûra iekðpusç, kas simbolizç durvis, un baltâ bultiòa norâda avârijas izejas izejas punktu. Ir arî citi ârkârtas LED apgaismojuma veidi, lai gan tie parasti ir sadalîti avârijas avârijas apgaismojumâ un avârijas glâbðanas apgaismojumâ. Tomçr jâuzsver, ka esoðâs droðîbas zîmes joprojâm ir spçkâ, bet jaunizveidotajam LED avârijas apgaismojumam ir jâòem vçrâ jaunie maríçjumi.

Avârijas LED avârijas apgaismojuma sistçmas ir obligâtas visâs publiskajâs iekârtâs, un to izbûves mçríis ir panâkt, lai evakuâcijas gadîjumâ cilvçki nonâktu droði. No ðî viedokïa vainîgajai personai ir jâbût redzamai, un evakuâcijas gaismâ LED tehnoloìija nodarbojas ar elektroluminiscences diodçm, kas rada vairâk gaismas ar zemâku enerìijas patçriòu. Skaidrâs gaismas diodu priekðrocîbas ir jaunais enerìijas patçriòð, zems baroðanas spriegums, zems enerìijas zudums, mazs izmçrs, augsta efektivitâte, augsta jauda un augsta spilgtuma vçrtîba.