Matus lidz viduklim

Mani brâïameita îpaði patîk spçlçt ar matiem, jûs varat strûkt viòai stundâm un arî uzvilkt viòu. Tajâ paðâ laikâ viòa ir pienâcîgi iesaistîta, ka, lai padarîtu visu izskatâs skaistu, viòa var piecas reizes sakârtot vienu pîti, jebkurâ laikâ pievienojot tai matu aksesuârus vai nostiprinot to ar matu klipiem. Viòð mîl skolas priekðnesumus un rada viòiem. Viòas pçdçjais radîjums - Princesses Joker - bija oriìinâls un tam bija nepiecieðama perfekta frizûra un kleita. Numura secîbâ mamma viòu sajauca ar vairâkiem pinumiem ar tiem piesaistîtâm lentçm. Vçlâk ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, un vçlreiz. Patiesîbâ es skatîðos cirtainos matos .... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes, kamçr tâs tiek mçríçtas. Viòa izskatîjâs aristokrâtiska kâ svarîga princese. Bet tad, kad viòa strâdâja ar princesçm, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucieties, ka kopð izstâdes sâkuma ir pagâjuðas gandrîz divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîts uzskats, un viòas stilâ tas skançja vairâk vai mazâk kâ "nieeee, man tas nepatîk, es neatceros neko tâdu kâ aristokrâts, tas ir labvçlîgs". Viòa izgudroja jaunu frizûru, sakârtoja matus brîvâ kokâ. Tâ kâ, protams, jau agrâk, mçs jau esam praktizçjuði, lai uzlabotu matus, tâpçc tas viss bija îpaði âtrs. Viòas mâte no manas puses un nâkamâ pçc daþâm minûtçm tika sagatavota.

Motion FreeMotion Free - Izrāvienu formula kustības sistēmas efektivitātei!

Ðeit mçs varam atrast matadatas