Majas arcjais apgaismojums ar kustibas sensoru

https://neoproduct.eu/lv/ling-fluent-efektiva-svesvalodu-apguves-metode/

Apgaismojums ir neatòemams mûsu mâjas interjera elements. Pirmkârt, tas nosaka gaismu, spilgtina telpu, bet bieþi vien ir arî dekoratîvas lomas. Laukumâ ir daudz veidu apgaismojums, sâkot no vecajâm spuldzçm lîdz LED apgaismojumam. Visâm tâm ir daþâdas funkcijas, un tâm ir citas priekðrocîbas.Paðreizçjos laikos luminiscences spuldzes, kas ir izlâdes lampas, ir îpaði labi pazîstama apgaismojuma metode. Gaismu luminiscences spuldzçs emitç fosfors, ko ierosina ultravioletais starojums, kas kïûst par gâzizlâdes caurules piepildîðanas rezultâtâ. Gâze bieþi ir dzîvsudraba un argona maisîjums. Izplûdes, kas rodas starp volframa elektrodiem, kas nonâk dienasgaismas spuldzç, rada neredzamu ultravioleto starojumu, kura viïòa garums ir galvenokârt aptuveni 254 nm. Luminiscences spuldzes var izmantot daþâdas gaiðas krâsas, sâkot no baltas dienas gaismas lîdz daþâdu krâsu dekoratîvâm gaismâm. Gaismas krâsu iegûst, izmantojot piemçrotu fosforu luminiscences spuldzç. Mûsdienâs dienasgaismas spuldzes arî uzòem daþâdas formas. Tiek pieðíirtas vienkârðas, apaïas, U-veida dienasgaismas lampas, kâ arî ïoti populâras kompaktâs dienasgaismas spuldzes. Tâs atðíiras no vecajâm luminiscences spuldzçm, pirmkârt, tâs ir lielâkas. Ðîs dienasgaismas spuldzes tiek atrisinâtas luminiscences spuldzçm ar integrçtu aizdedzes sistçmu un vairâk luminiscences spuldzçm, kam nepiecieðama ðâda veida gaismekïi. Viòi labi izturas savâ istabâ, bet arî sâkumskolâs vai citos valsts uzòçmumos. Visu veidu dienasgaismas spuldzes ir augstas, salîdzinot ar parastajâm kvçlspuldzçm. Pirmkârt, tas izceïas ar augstu gaismas efektivitâti un ilgâku darba laiku, kas padara tos ïoti populârus.