Lapu tulkodanas programma

Dokumenta tulkojums pats par sevi ir diezgan liels. Ja mçs vçlamies tulkot tekstu, mums ir jârûpçjas ne tikai par "apgûtajiem" vârdiem un asamblejâm, bet arî jâzina daudzas idiomas, kas ir tik nozîmîgas katrai valodai. Fakts ir tâds, ka sieviete, kas raksta angïu valodas tekstu, nerada to tikai „akadçmisk┠skolâ, bet izmanto savas îpaðâs gaumes un pievienotâs idiomas.

Lîgumâ ar pçdçjo, ka globâlâ interneta tîkla darbs vçl aizvien pieaug, bieþi rodas nepiecieðamîba tulkot mâjas lapâ. Tâ, piemçram, ir tîmekïa vietne, ar kuru mçs vçlamies ierasties uz lielâku saòçmçju skaitu, mums tas ir jâsagatavo vairâkâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu un poïu valodâs, tai jâatspoguïo ne tikai tulkoðanas spçja, bet arî iespçja izteikt savas idejas un aprakstus, kas oriìinâlâ nav tulkojami. Kâ tad viòð praksç skatâs? Tulkosim jebkuras angïu valodas tîmekïa vietnes saturu, izmantojot Google tulkotâju. Kamçr tiks saglabâta vispârçjâ teksta izpratne (mçs uzminçsim, ko konkrçtâ vietne ir, teikumu loìiskâ secîba un sintakse bûs nepietiekami. Tas ir iespçjams tikai tâpçc, ka Google tulkotâjs pârvçrð izvçlçto tekstu, pamatojoties uz vârda vârdu. Tâpçc biznesâ mums nav nekas, kas rakstîtu profesionâlu, daudzvalodu tîmekïa vietni, pamatojoties uz ðo izpratni. Tâtad tulkotâja praksç tîmekïa vietnçs, kas atrodas îsâkajâ nâkotnç, cilvçks neaizstâs maðînu. Pat labâkajai programmatûrai nav iespçju domât abstrakti. Tas pats, kas tam ir, ir ietekmçt atkarîbâ no cilvçka loìikas, kas nodota izvçlçtajai programmçðanas valodai. Lîdz ar to pat labâkais teksts, kas tulko lietojumprogrammas, ir ïoti svarîgs profesionâlo tîmekïa tulkotâju aizstâvis un tikai tas, ka tas vienmçr bûs âtrs. Ja jûs kâdreiz saòemat modernu rîku, kas dekorçts loìiskâs un abstraktâs "domâðanas" versijâ, tad bûs mûsu civilizâcijas rezultâts. Rezumçjot, labo tulkotâju mâcîðanas raksturs bûtu jâveic ar atbilstoðâm didaktiskâm iespçjâm, kas ne tikai mâcîs tulkojumus "vârdu vârdiem", bet arî atbalstîs abstraktas izpratnes apguvi konkrçtâ valodâ.& Nbsp;