Krievu juridiska valoda 40 stundas

Juridiskajam tulkojumam ir vajadzîgs teksta tulkotâjs, bet ne tikai ïoti pozitîva valodas prakse, bet pirmâm kârtâm katra mâksla un, pats galvenais, ðîs valodas kategorijas juridiskâs terminoloìijas un pasâkumu izpratne. Tulkotâjam, kas atbilst ðâda veida tulkojumam, jârûpçjas par katru elementu, katru komatu, jo dokumenta tulkoðanas laikâ viòam / viòai ir jâpierâda, ka tam ir îpaða nozîme visa satura nozîmç. Tâpçc ðî grâmata nav vienkârða.

Formexplode

Juridiskajiem tulkojumiem jâraksturo vienkârðas vçstules un visas terminoloìijas zinâðanas. Tas ir zinâms, jo tikai laba izpratne par lietâm, kas dod un pareizi izdara tulkojumus. Tâpçc daþreiz tas var ieteikt papildu grûtîbas. Òemot vçrâ, ka tulkojumam ir jâbût stingriem, pat perfektiem, tulkojuma precizitâtei, ietekmei nekad nav jâbût daudzâm pozîcijâm, lai atrastu pareizo vârdu, kas faktiski sniegs tulkotâ teksta saturu. Runâjot par tulkotâja darbu, arî jâatceras, ka jâdzîvo îpaði precîza, pat tad, ja runa ir par katru mazo komatu - jo daudzas reizes ir mainîjusies tâs nozîme, vai viss, ko tâ ignorç, var radît lielas izmaiòas dokumenta nozîmç.

Pçdçjâ gadîjumâ juridiskie tulkojumi ir diezgan laikietilpîgi. Tâs uzliek tulka pienâkumam veltît viòiem daudz laika, jo îpaði, lai mçìinâtu saglabât atbilstoðu principu un metodi. Tomçr nevar aizmirst vairâk par svarîgâko jautâjumu, proti, lingvistisko slâni. Tulkoðanas tekstam jâbût sakârtotam kvalitatîvi, ievçrojot visus valodu standartus. Tas ir îpaði sareþìîts uzdevums juridiskâs valodas panâkumos, kas bieþi vien var izjaukt pat vietçjâs gramatikas noteikumus. Cik grûti ir veikt juridiskos tulkojumus, mçìinot nodot oriìinâla jçgu juridiskajâ nozîmç, tajâ paðâ laikâ rûpçjoties par valodu un stilistiskajâm vçrtîbâm, kaut arî reizçm to izjaucot no oriìinâlvalodas.

Juridiskâ tulkoðana ir diezgan sareþìîta lieta, jo svarîgâk ir dot tai labu tulkoðanas biroju, kas to interesç îpaðâ un godîgâ veidâ. Pateicoties tam, mçs iegûsim noteiktîbu un pârliecîbu, ka visi juridiskie tulkojumi, kurus mçs varam pasûtît, tiks sagatavoti arî ar visiem noteikumiem, kas jâsaglabâ, veicot juridiskos tulkojumus populârâ uzòçmumâ.