Kompensacija no kases aparata iegades

2015. gadâ, pateicoties Finanðu ministrijai, ievçrojami samazinâjâs to nodokïu maksâtâju skaits, kuri izmanto atbrîvojumus no pienâkuma reìistrçt pârdoðanu, izmantojot reìistrâcijas ierîces. Tas nozîmç, ka kases aparâts vai finanðu printeris ir nepiecieðams pirkums gandrîz visiem tiem, kas veic ekonomikas kampaòu.

Daþus gadus pakâpeniski tiek ieviesti jauni noteikumi, 2016. gadâ mûsdienâs nekas nav mainîjies, bet 20 000 tûkstoðu robeþa, kas atceï pienâkumu piederçt ðâdâm ierîcçm, pat mazie mazumtirgotâji ðíçrso diezgan âtri.Ko izvçlçties, kas çdiens bûs pieredzçjis jûsu uzòçmumâ? Kâda ir atðíirîba starp printeri un kases aparâtu?Kases aparâts ir mazumtirdzniecîbas vadîbas ierîce, kuras darbîba ir nodokïu ieòçmumu veikðana. Parasti tas sâkas vietçjos un parastajos veikalos, bet tajâ paðâ laikâ tas darbosies daudzâs iestâdçs. Protams, ir daþâdi ðo iestâþu veidi, piemçram, pârnçsâjamie (darbojas uz baterijâm, kas ir derîgi vietâs, kur ir elektroenerìijas piegâdes vietas, kâ arî to cilvçku panâkumi, kuri bieþi vien attîstâs savu finansiâlo lomu klienta blokâ. Ðâda skola var ietvert daþâda veida pakalpojumu sniedzçjus, piemçram, remontdarbnîcas, pârdevçjus no durvîm lîdz durvîm un pat juristus. Kases aparâtu priekðrocîbas ir zemâkas iegâdes izmaksas nekâ printeri, un neapðaubâmi tas, ka tam ir nepiecieðams tikai pârdevçjs.Novitus fiskâlais printeris nodroðina ieòçmumu reìistrçðanu no darîjumiem un ieòçmumu saòemðanu. Tomçr svarîgâkâ atðíirîba ir pçdçjâ, ka tâ nevar strâdât vienatnç, tai ir jâstrâdâ ar datoru, kas ir piemçrota pârdoðanas programma. Galvenokârt tie izmanto filiâles ar ïoti intensîvu komerciâlu bâzi un jau ir aprîkotas ar datoriem, kas aprîkoti ar pârdoðanas programmatûru, piemçram, PVN rçíinu veidoðanai. Printera pievienoðana dod iespçju ne tikai izdrukât èekus vai rçíinus, bet vienlaikus ïauj automâtiski uzglabât preces (tagad, kad tiek izsniegts kvîts. Vçl viena priekðrocîba, kas ir ðai kamerai, ir iespçja pârbaudît preèu glabâðanas periodus (izmantojot pârdoðanas programmu un daþâdu atlaiþu izmantoðanu, piemçram, "nopirkt divas par vienu cenu." Printeru trûkumi ir augstâ pirkuma cena un nepiecieðamâ sadarbîba ar datoru.