Koksnes apstrade ar smildpapiru

Kokapstrâde gadu gaitâ joprojâm ir ïoti moderns uzòçmçjdarbîbas virziens. Nekâdâ gadîjumâ, vai galdnieks lemj par vienu personu vai nodarbina lielu darbinieku skaitu, ðie ðîs profesijas noteikumi paliek nemainîgi.

Viens no mehâniskajiem kokapstrâdes procesiem vienmçr ir blakusproduktu, piemçram, ðíeldu un putekïu, radîðana.

Ikviens, kas vismaz reizi ir atradies galdniecîbas darbnîcâ, zina, ka ieeja pie galdniecîbas maðînâm var izraisît apavu apðuvumu. Ðíiet, ka tas ir zinâms stâvoklis, lai gan valstî nav spçkâ noteikums.

Ðíembu un molu klâtbûtne galdniecîbas zâlç ietver daþâda veida apdraudçjumus. Neatkarîgi no apsvçrumiem, kas saistîti ar apìçrbu estçtiku, tie galvenokârt ir iespçjams ugunsgrçka avots. Þâvçtas, smalkas skaidiòas un bija ïoti viegli uzliesmojoðas. Ja òemat vçrâ dzirksteïoðanas iespçju, kad griezt koksni vai vairâk elektroiekârtas, kas izriet no izòçmumiem, ir viegli iedomâties ugunsgrçka vieglumu.

Ir arî vçl viens bîstams jautâjums ar putekïiem, jo pastâv iespçja, ka daïiòas, kas pârvietojas gaisâ, var eksplozçt. Ðî fiziskâ parâdîba, tieði darbîbas sâkumâ, rada nopietnu kaitçjumu veseliem cilvçkiem.

Lielisks risinâjums, lai ierobeþotu kokapstrâdes blakusproduktu brîvu apriti, ir izvçlçties piemçrotu plânoto organismu, piemçram, putekïu noòemðanas sistçmas. Ðâda veida ierîce, kas visbieþâk tiek tieði savienota ar maðînâm, nonâk putekïos un mikroshçmâs, kas sûcas to veidoðanâs laikâ, un pçc tam tâs nogâdâ uz uzglabâðanas dzîvokli. Pateicoties tam, ir lieliska iespçja, lai palîdzçtu jums pçdçjâ darbâ.