Kazu planodana musu ceivedis soli pa solim

Kâzu plânoðanaVisiem cilvçkiem kâzu diena ir spçcîga pieredze. Tomçr tas nav atkarîgs no tâ, vai kâzas tiek uzòemtas ar intelektu vai tad lielâkais sapnis ir zinâms. Es esmu sapòojis par ðo brîdi kopð bçrnîbas. Un tas ilga. Mans ilglaicîgais lîgavainis man ir piedâvâjis. Mçs sâkâm gatavoðanos pçdçjam absolûtam notikumam. Istaba, kleita, uzvalks ir ideâli darbi, par kuriem mçs domâjâm. Viòi neplânoja apmeklçt katru lielo kâzu ballîti, tâpçc telpu varçja atrast diezgan âtri. Ja tas ir sievietes kleita, es to pasûtîju. No tradicionâlâ es zinâju, ko es gribu, es pat nemçìinâju izskatîties kâ viens no tirdzniecîbas, tikai devos uz ðuvçju. Kas attiecas uz uzvalku, nâkotnes veids netraucçja komandai. Viòð gribçtu kleitu savu veco tçrpu, jo viòð, bûdams pârliecinâts, jutâs lieliski. Piedevas un devâs âtrâ âtrumâ.

Kâzu gredzenu izvçleVçl joprojâm ir iespçja izvçlçties kâzu gredzenus. Mums gan patîk spilgtas, modernas lietas. Klubâ no pçdçjiem laulîbas gredzeniem viòi vçlçjâs, lai tie tiktu uzòemti ðajâ kustîbâ. Mçs nâca klajâ ar ideju atcerçties paðreizçjo dzîvo balto un sarkano zelta kombinâciju. Mçs meklçjam nedaudz, bet mçs to atradâm gandrîz perfekti. Pirms viòi ir pârliecinâti, ka salonâ viòi uz brîdi piedâvâja mums îslaicîgas joslas.

Pagaidu laulîbas gredzeni?Jaunajai tendencei ir arî stratçìija, kâ saglabât pirkstus uz nâkamo rotas. Tas mani mazliet smçjâs, un vçlâk es sapratu, ka, ja man tas bûtu tâds pats kâ jauns gredzens, tâ bija tîra jaunîba manai lîgavai. Galu galâ, kâds klients vçlas, lai viòa pirkstiem bûtu narkotika? Viòiem nepatîk bût gredzeniem. Mçs piekritajam ðâdam risinâjumam un drosmîgi strâdâjâm ðajos laulîbas gredzenos. Mans nâkamais vîrs staigâja apkârt un uzzinâja par visu, ko viòð varçja. Îpaði ar brillçm. Jâ un tikai par alu. Tomçr man jâatzîst, ka viòð par viòu lepojâs. Un viòð sevi reklamçja visiem saviem draugiem. Bija dîvainas situâcijas. Daþi domâja, ka mçs jau esam precçjuðies un ka mçs tos neinformçjâm. It îpaði viena tante bija ïoti apvainota un pârliecinâja, ka arî paðreizçjie gredzeni nav svarîgi. Viòa paziòoja, ka pasaule bija traka, un viòa nebûtu pçdçjâ trakâ. Bet viòa apsolîja, ka nâks îsts kâzas. Tâ rezultâtâ no juveliera saòçmâm atbilstoðus kâzu gredzenus. Viòi bija augsti. Tieði to, ko mçs pasûtîjâm. Mçs nevarçjâm gaidît, lai tos oficiâli izveidotu.

ceremonijaLîdz dienai, kad notika ðî acîmredzamâ diena. Laika apstâkïi bija interesanti, saule spîdçja, kas var bût laba zîme nâkotnei. Man nav nekâdu mâòticîbu, galu galâ man tas patika. Baznîca bija laba, gaumîgi iekârtota, kas bija arî manas mâsas vçrtîba. Viòi patieðâm radâs, pildot uzdevumu. Mçs tçrpâm lîdz viesu masâm. Priesteris mums iedroðinâja. Vissvarîgâkie vârdi bija spçkâ: Jâ. Viòi tagad bija vîrietis un sieva. Mçs bijâm ïoti izdevîgi. Tagad ir pienâcis laiks spçlçt. Mums bija kâzas. Mçs visi pârcçlâmies uz nomâtu telpu, tika pasniegtas svçtku vakariòas. Iepriekð sakârtotais oríestris spçlçja karbonâde. Dejas un spçles nebija paredzçtas. Mçs visi bijâm lîdz rîtausmai. Tâtad tâ bija tik îpaða diena.