Kases aparats skolas veikala

Visi veikali, tostarp internets, bet arî frizçtavas, kosmçtikas, medicînas un jaunie saloni, parâdîjâs kases aparâti. Un, lai gan klientiem nav jâsaòem ar pakalpojumu sniedzçja vai kasiera izsniegtie kvîti rûpnîcâ, viòiem rûpîgi jârûpçjas par iespiestâ kvîts saòemðanu.

Katrs fiskâlais printeris POSNET & nbsp; ir funkcija, lai drukâtu kvîti par cilvçkam iespçjams arî izdrukât kvîti îpaðniekam naudu. Tajâ paðâ laikâ îpaðnieks naudas nosaka, vai sniedzot kvîtis par norçíiniem ar nodokïu iestâdçm ârstçt drukâjamo îpaðâ papîra rullis grupâ, vai arî, ka bûtu jâraksta tikai digitâlâ datu nesçjâ.

Klienta gadîjumâ viòa kasç tiek saòemta kvîts no kases aparâta. Daþi klienti sûdzas par to, ka kvîts viòiem nav nepiecieðams, ka tas ir vçl viens papîrs, kuru viòi iznîcinâs brîdi, bet, ja jûs nesaòemat kvîti klientam, varat dot biïeti. Nodokïu biroji arvien bieþâk vada savus darbiniekus uz veikaliem, stâv komercdarbîbas sirdîs vai apkalpo tçmas, lai pârbaudîtu, vai klients ir saòçmis kvîti. Veidlapa ir laba, kad kvîts ir izdrukâts klientam un klients to nav òçmis. Ðâdi ieòçmumi ir jâiznîcina. Ja kvîts nokïûst noteiktâ vietâ un klients jau var atrisinât risinâjumus no veikala, kases turçtâjs ir atbildîgs par izdrukas atstâðanu no kases aparâta, kas tiks sodîts ar nodokïu zîmogu par to, ka klients nav saòçmis kvîti.

Arî Finanðu ministrija nolçma atbalstît to, ka tiek saòemti ieòçmumi no kases aparâtiem. 2015. gada beigâs tika atvçrta saòemðanas loterija, kurâ var piedalîties ikviens fiskâlâ kvîts îpaðnieks. Kvîts turçtâjs, kurð dokumentç preces vai pakalpojuma iegâdi par summu, kas pârsniedz PLN 10, var saglabât savu kvîti izlozes tîmekïa vietnç, norâdot, inter alia, kases numurs, izdrukas numurs, norâdot pirkuma daudzumu un daudzumu. Pasâkumu ideja ir apbalvot laimîgus èekus ar vçrtîgâm materiâlâm balvâm, kas sagatavotas reizi mçnesî. Reizi ceturksnî ir iekïauta arî papildu biïeðu kases eksponentu kategorija. Ðâdu îpaðo èeku turçtâji, kurus lîdz ðim ir izdevuði frizieri un kosmetologi, un tieði medicînas un zobârstniecîbas biroji, var arî iegût papildu vçrtîgas îpaðas balvas.