Kases aparats kut

Kases aparâtu lietotâji vai ðo ierîèu îpaðnieki stingrâk pârvalda daudzas saistîbas saskaòâ ar likumu. Fiskâlie kases aparâti ir îpaðs aprîkojums, kas saistîts ar nepârtrauktu ekonomisko kampaòu, kuras izmantoðanu stingri reglamentç daþâdi likumi un lçmumi. Neviena no ierîcç izmantotajâm ierîcçm, piemçram, datoriem, telefoniem vai pat specializçtâm raþoðanas iekârtâm, nav tikusi nostiprinâta ar tâdiem mçríiem kâ kases aparâti.

Tûlît pçc kases aparâta iegâdes ir nepiecieðams veikt tâ reìistrâciju nodokïu birojâ. Birojs saòems unikâlu numuru izrakstam. Jebkurâ no izmantotajiem kases aparâtiem ir obligâti jâievada pastâvîgs numurs, katrs no tiem saòems citu unikâlu numuru. Nâkamâ lieta ir kases aparâta fiskalizâcija, ko var veikt tikai pilnvarotais dienests. Tad Krakovas kases aparâti ir ne tikai tirdzniecîbas vieta, bet arî pilnvarots serviss. Ir vçrts parakstît lîgumu par visu kases aparâtu apkalpoðanu ar kâdu pakalpojumu, vçlams, vidç, kurâ esat iegâdâjies fiskâlâs ierîces. Nodokïu birojâ jums ir jâsniedz pakalpojumu dati, kas ir derîgi summâm, kas ir atdzistâ uzòçmumâ. Nodokïu pârvaldei bûtu jârunâ arî par kases servisa maiòu. Neveiksmes panâkumos, bet tas pats izvçlçtais pakalpojums tiek iecelts, lai rûpçtos par kases aparâtu, un tikai ðis pakalpojums var radît izmaiòas ierîces domâs. Reìistrçjot pârdoðanu kasç vai tâdus paðus rezultâtus vai pakalpojumus, ieteicams drukât periodiskus fiskâlos pârskatus. Parasti tie ir ikdienas, mçneða un gada pârskati, un bieþâk - reizi ceturksnî. Pârskatu nepietiekamîba var radît naudas sodu kases aparâta îpaðniekam. Kases aparâtu izmantoðanas laikâ jâatceras par to regulâru pârskatîðanu, kas var bût tas pats izvçlçtais pakalpojums. Tâpçc tas ir ârkârtîgi svarîgi, jo sods par kases aparâta neizskatîðanu var bût uzòçmumam smagi. Visâ dokumentâcijâ, kas apvienota ar kases aparâtu, ðajâ kases servisa grâmatâ, regulâri jâsagatavo fiskâlie pârskati kopâ ar uzòçmuma specifikâciju. Birojs var pârbaudît visus dokumentus daþus gadus pçc kases aparâta izmantoðanas beigâm vai pat pçc uzòçmuma slçgðanas. Noslçdzot uzòçmumu, jums jâdomâ par jaunu îpaðnieka pienâkumu - izlasît fiskâlo atmiòu, kas, protams, pastâv tikai ar pakalpojuma starpniecîbu.