Kases aparats dzintars plus

Straujajai er-a285p fiskâlajai biïetei vajadzçtu bût katrai personai, kas veic mûsu uzòçmçjdarbîbu, to ieplûde pârsniedz Finanðu ministrijas noteikto robeþvçrtîbu. Tâ ir persona, kurai ir pienâkums reìistrçt katru pârdoto produktu ar kases aparâta palîdzîbu. Ðî zema elektroniskâ ierîce galvenokârt tiek izmantota satiksmes un nodokïu summu (ienâkumu un PVN reìistrâ, kas rodas no produktu mazumtirdzniecîbas. Fiskâlâ kase ir pamats norçíiniem ar Valsts kases nosaukumu.

Kuru izvçlçties?Tirgû ir vairâki kases aparâtu veidi, tostarp POS kases aparâti, ECR kases aparâti, vienas sçdvietas kases, sistçmiskie vai specializçtie kases aparâti. Visi no tiem dodas uz tieðu çdienu, un, piemçram, speciâlistu kasieri, piemçram, var atrast aptiekâs, taksometros, autobusos vai restorânos.

Ðajâ pozîcijâ mçs îpaði vçlamies tuvinât POS kases aparâta priekðrocîbas. Sâksim, paskaidrojot, kas ir POS kases aparâts. POS kases vai EPOS no elektroniskâs tirdzniecîbas vietas angïu valodâ, kas nozîmç elektronisko pârdoðanas sistçmu. Parasti tie ir datoru kases aparâti fiskâlâ printera izvçlç. Ïoti bieþi ir iespçjams, ka tas ir tikai PC dators: monitorâ, tastatûrâ, svîtrkodu lasîtâjâ, klienta displejâ un kredîtlîguma lasîtâjâ.

priekðrocîbasPOS kases aparâtu priekðrocîbas, pirmkârt, ir tas, ka to daudzums un veids, kas brîvi izvçlas izvçli atbilstoði konkrçtâ veikala vajadzîbâm. Vçl viena iezîme ir tâda, ka fiskâlais printeris ir jâapstiprina un prasîba jâiesniedz dienestam. Pârçjie kases komponenti, visticamâk, dzîvos vairâkas reizes, ar ko apmainâs un apkalpo pirmais labâkais pakalpojums. Norâdot POS kases aparâta priekðrocîbas, nav iespçjams pieminçt, ka ðîs kases programmatûras var brîvi modificçt un saskaòot, lai uzglabâtu jautâjumus. Ir vçrts piebilst, ka ðâdi kases aparâti ir dekorçti cietajos diskos, kas tiek saglabâti un iegaumçti ïoti ilgu laiku, jebkurð veikto darîjumu skaits (datus par konkrçtu kvîti var nçsât pat daþus gadus!. Galu galâ ir jânorâda, ka kase ir pârredzama un ïoti laba lietoðanai.