Ja it sistcma ir droda

IT sistçmas ir elementu kolekcijas, kas apstrâdâ datus, saglabâjot datoru. Katrâ IT sistçmâ ir vairâkas svarîgas sastâvdaïas. pirmais no tiem ir aparatûra (aparatûra. Iekârta ir virs visiem datoriem, bet sistçmas veikals var arî radît mçríus un skenerus vai rîkus, ar kuriem cilvçki saòem zinâðanas no ârpuses. Daþreiz tie ir arî roboti utt.

Papildu informâcijas sistçmu elements ir programmatûra (programmatûra. Pçc tam ir çrti dati par informâciju un datiem, no kuriem tiek iegûti uzdevumi, izmantojot datoru. Programmatûru nodroðina programmçtâji. Viòu lieta ir grafiskie un teksta redaktori, izklâjlapas un spçles un pat datorvîrusi. Programmatûra ir ïoti vçrtîga jebkurâ IT sistçmâ.Protams, jûs nevarat aizmirst par visiem tiem, kas ir pakïauti IT sistçmu veidoðanas programmu vadîðanai un darbîbai. Spçle ir arî svarîgs organizatoriskais un informâcijas elements. Informâcijas bâzes ir kvalificçtas zinâðanu bâzes, visas organizatoriskâs formas un instrukcijas, ko tâs pçrk par îpaðumâ esoðu sistçmu, ir piemçrotas.Ðodien informâcijas sistçmâm tiek dota vara dzîves jomâs, arî vienîbâs un uzòçmumos. Tie veicina viòu darbu un uzlabo komunikâcijas kvalitâti. Viòi var sastâdît sevi tikai ar daþiem pieteikumiem vai veidot neatkarîgu veselumu. Populârâkâs IT sistçmas, kas saistîtas ar nosaukumiem, ir CRM un ERP.CRM ir attiecîbu vadîbas sistçma ar vîrieti. Viòa apmâcîba ir attiecîbas ar lietotâju un uzòçmuma mârketinga stratçìijas îstenoðana. ERP ir resursu plânoðanas stils, kurâ tiek izplatîti daudzi moduïi (viens no tiem, iespçjams, paðlaik ir CRM. To var veidot: grâmatvedîbas lietojumprogrammas, rçíinu programmas, cilvçkresursu un algas programmas uc Pârdoðanas un uzglabâðanas moduïi ir ïoti populâri.Jebkurâ uzòçmumâ IT sistçma izskatâs nedaudz atðíirîga, jo uzòçmçjs izvçlas programmas, kas viòam ir visnozîmîgâkâs.