Itaiu literaturas tulkotajs

Es esmu tulkotâjs, es eju daudzos citos lîmeòos, vienlaicîgi pârtulkoju, kad es arî apstâjos ar literâru tulkojumu. Tomçr visbieþâk mana darbîba ietekmç tekstu, no civiltiesîbu lîgumu vai citu oficiâlu dokumentu principa. Es dodu priekðroku literâriem tulkojumiem, jo viòi man dod lielu prieku.

Fokuss un koncentrçðanâsKad es veicu literârâ teksta tulkojumu, vispirms cenðos saglabât pilnîgu koncentrâciju. Izslçdzot tâlruni, es pârlûkoju tîmekïa vietnes - vissvarîgâkais ir teksts man. Tas ir svarîgi, jo ne tikai ideâls tulkojums, bet arî literâro vçrtîbu liktenis. Tas ir liels uzdevums, bet tas man dod lielu gandarîjumu. Kad izrâdâs, ka mana literatûras teksta tulkoðana ir novçrtçta, es esmu ïoti labs un gandarîjums gandrîz tikpat liels kâ tad, ja es pats bûtu ðî teksta autors.Ir pilnîgi tâdi teksti, kurus es neesmu priecîgi prezentçt, neskatoties uz to, ka viòi ir literâri. Tas darbojas divos veidos: pirmkârt, ienîstu, lai tulkotu harlequinów, jo es esmu garlaicîgi ar parauglaukumu, un ðâda dokumenta literârâ cena praktiski nav. Otrkârt, es ienîstu populistu un delikâtus tekstus.

Mâjas pozîcija

http://lv.healthymode.eu/ling-fluent-atra-un-efektiva-svesvalodas-macisana-tiessaiste/Ling Fluent . ātra un efektīva svešvalodas mācīšana tiešsaistē

Protams, neskatoties uz maniem aizspriedumiem, katru teksta tulkojumu es ïoti rûpîgi daru, un vçlas, lai es pastâvîgi atgrieztos pie oriìinâla pieòçmumiem. Reizçm tas ir slikti, bet es nekad nepadodu un es mçdzu iet atpakaï. Iespçjams, ka man raksts ir jâievieto jebkurâ atvilktnç un vçlâk jâatgrieþas pie tâ.Manâ grâmatâ man patîk tas, ka varu to raþot, uzturoties istabâ. Par katru teksta tulkojumu var izdarît attâlinâti, un mûsdienu tehnoloìijas, manuprât, ir pçdçjie nepiecieðamie instrumenti. Man ir visas iespçjamâs vârdnîcas, un internets ïaus man pârbaudît daudz informâcijas. Tomçr, darbojoties rûpnîcâ, jâatceras par paðdisciplînu, jo praksç telpâs kïûst slinks. Jums ir jâievieð arî labs stingrums atseviðíiem uzdevumiem. Katrs raksta tulkojums ir obligâts, un tam ir jâsaskan ar visu, it kâ mçs sâktu darbu.avots: