It sistcmas liela iimenes karte

Daudzi no mûsu paðu uzòçmumiem specializçjas IT sistçmu pârdoðanâ un uzstâdîðanâ çdinâðanas, viesnîcu un çdinâðanas vietu tirdzniecîbas vietâs. Òemot vçrâ jûsu uzòçmuma raksturu, ir risinâjumi vidçjâm telpâm, kâ arî lielâkai restorânu íçdei. Risinâjumi savstarpçji strîdos, ja mums ir darîðana ar & nbsp; kafejnîca, picçrija, viesnîcas restorâns un âtrâ apkalpoðana. Gastronomijas sistçmas ir vçl populârâkas. Arvien retâk mçs varam iegût gastronomisko priekðmetu, kuram nav pârdoðanas atbalsta programmatûras.

POS sistçma ir vienâda ar vismodernâkajâm & nbsp; lietojumprogrammâm çdinâðanas vietas apkalpoðanai. Lielajâs Polijas pilsçtâs ir pilnvaroto pârstâvju tîkls. Un tie piedâvâ apkalpoðanas punktu un pakalpojumu gan Polijas vienîbâm, gan arî tâm, kas to struktûras vai franðîzes ietvaros ir daudz gastronomisko punktu visâ mûsu teritorijâ.

Ðeit ir piemçrs par IT pakalpojumu infrastruktûras modeli çdinâðanas vienîbai:

Tas ir veidots tâ, lai komponenti ïautu lietotâjiem maksimâli izmantot. Viòu integrâcija un lieta otrajâ bâzç palielina efektivitâti, uzlabo klientu apkalpoðanas kvalitâti, atvieglo ziòoðanu un vienîbas skaitîðanu neatkarîgi no tâ, vai ir restorâns vai restorânu íçde.

Paðlaik mçs apzinâti nenosauktu nosaukumu, uz kuriem plâniem mçs balstîsim priekðlikumu konkrçtam klientam. Pieòemsim, ka risinâjums ir atbalsta kombinçto sistçmu, kas var atbalstît gan nostâjas viesmîïi un bârus, kâ arî pilnîgu noliktavu vadîbu. Atkarîbâ no darba programmas, var sadarboties ar terminâla pieskârienu, kâ arî ar magnçtisko karðu lasîtâju, kupona oficianti, svars, printeri, rçíinus un kontu, fiskâlo printeri, atvilktnç, kas ir dzçrienu dozatoru, utt Viss darbojas ar MS Windows operçtâjsistçmu, bûvniecîbâ mazs vai noteiktâ pozîcijâ, izmantojot standarta datoru aprîkojumu.