Isu viriedu matu modelcdana

Mana mâsa îpaði mîl spçlçt ar matiem, jûs varat strûkt viòai stundas un íemmçt un padarît tâs. Tajâ paðâ laikâ viòa patieðâm ir apòçmusies, ka, ja viòa vçlas, lai tâ izskatâs perfekta, viòa var iztaisnot vienu pîti seðas reizes, kâdu laiku uzlîmçjot matu lokus vai saspieþot to. Viòð visvairâk izrâda skolu priekðnesumus un nokïûst lîdz viòiem. Viòas vienîgâ loma bija bût oriìinâlam un tai bija jâbût perfektai frizûrai un apìçrbam. Sâkumâ mana mâte izvilka divpadsmit bizîtes ar lokiem. Tad ðis burvîgais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis atkal. Es darîðu tâlu prom telpâs .... un tâ ir sâkusies. Vadîbas laiks un to modelçðana. Viòa izskatîjâs lieliski kâ îsta princese. Tikai tad notiks ar princesçm, kas drîz atkal mainîja savu prâtu. Nemaz nerunâjot par pçdçjo, ka no performances sâkuma lîdz izstâdei ir pagâjuðas vairâk nekâ divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja vîziju, un viòas runâ gandrîz nekas nebija kâ "nieeee, man nepatîk, kurâ es neatceros aristokrâtus, kas ir ïoti pakïauts". Viòa izgudroja jaunu frizûru, sasieta matus piepildîtas kokas lomâ. Tâ kâ mçs jau agrâk esam radîjuði savu matu gatavîbu, un tâpçc tas ir îpaði labi. Viòas mâte no manas puses tika izveidota no nâkamajiem divdesmit gadiem.

Matu sprâdzes meitençm