In vitro apaugiodanas definicija

Tas pats no populârâkajiem politiskajiem jautâjumiem Polijâ pastâv pçdçjo mçneðu laikâ, vai arî faktiski tas ir in vitro. Pirmkârt un galvenokârt jautâjums ir par to, vai in vitro ir jâfinansç no valsts budþeta. Attiecîbâ uz in vitro, maksa par metodi ir ïoti plaða un ievçrojami pârsniedz vidçjâs poïu ìimenes iespçjas. Un neauglîgi cilvçki, kuriem lîdz ðim nav cerîbas izârstçt savu neauglîbu, meklç in vitro lîdzfinansçjumu.

Tomçr ir vçrts atzîmçt, ka in vitro panâkumos cena nav vienîgâ problçma. Daþiem cilvçkiem pilnîbâ jâaizliedz in vitro. Tâdçï ir lomas ar ïoti konservatîviem uzskatiem, kas tikai kâda iemesla dçï apgalvo, ka in vitro ir skaisti ïaunums. Starp pçdçjiem iepriekð minçtajiem ir ârkârtîgi svarîgi informçt sabiedrîbu par to, kas ir in vitro un cik svarîgi tas ir visai sabiedrîbai. Diemþçl tas ir noslçpums, ka Eiropa mûsdienîgâkâ Polijâ pamazâm samazinâs. Tâpçc ir svarîgi, lai bûtu vairâk bçrnu. Attiecîbâ uz in vitro ârstçðanas cenu, tas ir pârmçrîgi daudziem pâriem, kuri bija ârkârtîgi vecâki. Galu galâ, kâds, kas patieðâm rûpçjas par bçrnu, ka viòð atbilst in vitro, nevar dzîvot slikts vecâks. Tâdçï in vitro metode ir vispiemçrotâkais veids, kâ palielinât jaunieðu poïu auglîbu. Ðodien tâ jau ir ïoti labi izpçtîta metode, kas ir pilnîgi droða. Turklât labâkie neauglîbas ârstçðanas speciâlisti piekrît, ja viòi meklç vçrtîbu, tie nedrîkst bût ðíçrslis pirms ðî ceïa, jo tas ir vienîgais visefektîvâkais neauglîbas risinâjums. Tas ir jautâjums, vai ðâdâ veidâ izvirzît aizspriedumus un dîvainus motîvus vai veikt labâkas pragmatiskas darbîbas, kas Polijas sievietçm dos vietu, kur dzemdçt bçrnus.