Iekdcjie parnesumu sukoi

Virzuïa sûknim nevajag par to atgâdinât, bet - pârliecinâties: pneimatiskie virzuïu sûkòi ir trauki, ko izmanto mierîgu un daïçji ðíidru produktu sûknçðanai. Tâs izceïas ar îpaðu konstrukciju tâ, ka pat vissareþìîtâkie materiâli nav bojâti.

Virzuïa sûkòu darbîbas princips sastâv no virzuïdzinçja pârvietoðanas virzuïa sûkòa darbîbas. Sâkotnçjâ darbîbas posmâ smçrviela tiek iesûknçta caur ieplûdes vârstu, izmantojot cilindrâ slîdoðu virzuli, un tad tas tiek izvadîts caur izplûdes vârstu. Nâkamais solis ir izslçgt spiedienu virzuïa virzienâ tâ, lai sûknis varçtu uzsûkt citu smçrvielas daïu.

Ja hidrauliskâ, pneimatiskâ vai elektriskâ piedziòa ir pierâdîta, varat zvanît uz citâm piedziòas metodçm, kas ir noderîgas virzuïu sûkòos. Pateicoties tam, ir daudz jaunu sûkòu izpildi daþâdâs rûpniecîbas nozarçs.

Kad jau minçts, daþâdus ðíidrumus var transportçt, izmantojot virzuïa sûkni. Zîmçjot no virzuïa sûkòiem, ir svarîgi veiksmîgi pârvietot abrazîvos, kodîgos ðíidrumus (piemçram, vînskâbes, kâ arî karstos ðíidrumus 100 grâdos pçc Celsija. Turklât tie ir piemçroti viskozu ðíidrumu, biezu, dubïu ðíidrumu un pat augïu mîkstuma transportçðanai. Tas padara to par sûkòa modeli, ko visbieþâk izmanto tehnoloìijâ.

Starp lielajâm priekðrocîbâm, kas rodas ðajâ sûkòa modelî, ir vçrts pieminçt efektîvâku enerìijas izmantoðanu, izmantojot lielisku iespçju veikt slodzes izmaiòas. Ðîs izejas priekðrocîba ir zinâma efektivitâte un fakts, ka sûknim nav nepiecieðama applûðana. Tâpat ðíirnei ir tas, kas, izmantojot ðo sûkni, nav apzîmçts.

Bet pçdçjais risinâjums bez defektiem nav. Galvenie trûkumi virzuïu sûkòiem ir salîdzinoði zemâ efektivitâte, kas integrçta ar plaðajâm ekspluatâcijas izmaksâm. Neskatoties uz to, daudzi uzòçmçji lemj par paðreizçjiem sûkòiem, jo to îpaðîbas ir lielâkas par trûkumiem.